Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Předseda výboru Vladimír Hulec přivítal hosty a zahájil Valnou hromadu stručnou informací o historii českého centra i mezinárodní organizace ASSITEJ a zprávou o její činnosti v letech 1996-2017, kdy byl předsedou českého centra a účastnil se většiny světových kongresů.

1)  Informoval o nejvýznamnějších aktivitách střediska v posledních letech:

      –    Počínaje rokem 2001  organizuje středisko oslavy Světového dne divadla pro děti
           a mládež v ČR a pořádá k této příležitosti Přehlídku ke Světovému dni divadla pro
           děti a mládež (letos už posedmnácté) – vlastními silami, s pomocí Institutu umění
           –  Divadelního ústavu, Sdružení pro tvořivou dramatiku a hlavního města Prahy).
      –     Od roku 2002 uděluje České středisko ASSITEJ Cenu ASSITEJ tvůrci, který se
           významně zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež v ČR (prvním oceněným
           byl  v roce 2002 Jan Borna, zatím poslední Michaela Homolová).
      –     S podporou IDU  se středisku podařilo vyslat delegáty na kongresy ASSITEJ,
            které se  konají každé 3 roky, posledních kongresů (v Polsku v r. 2014) a v JAR
            v roce 2017 se zúčastnila 3-členná delegace (V. Hulec, D. Bednáriková, L. Horký).
            Cesty byly umožněny díky podpoře IDU a díky úspěšným žádostem jmenovaných
            o příspěvek na krátkodobou mobilitu.
V. Hulec dále informoval o aktuální činnosti střediska včetně oslovení nových členů. Na existující starý seznam a na vybrané adresy souborů i jednotlivců tohoto oboru byl v průběhu jara a pak znovu v létě odeslán dopis s informací o činnosti a smyslu ASSITEJ s plánem dalších aktivit v rámci českého střediska a výzvou k členství. Adresáti byli vyzváni, aby potvrdili svůj zájem o další členství v organizaci. Do doby konání VH se sešlo cca 40 přihlášek. V oslovování nových členů bude středisko dále pokračovat, protože věří, že ASSITEJ má smysl a je jen na jeho členech, jakým směrem se bude ubírat. Může být platformou pro reflexi práce v oboru, může být mediátorem dění v tuzemsku i v cizině, může zprostředkovávat kontakt s cizinou, může být partnerem, který dokáže zaštítit v krizových situacích, může poskytovat prostor ke vzájemné komunikaci a inspiraci, může mít sílu (možnost) kontaktovat svými návrhy nejen MK ČR ale i MŠMT ČR. Mnohé z toho české středisko dělá a dělalo, nicméně je čas zamyslet se na prioritách a možnostech
2)  Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jež  koordinuje aktivity českých středisek,vysvětlila postavení mezinárodních nevládních divadelních organizací (MNDO) v IDU.
Načrtla 3 možné úrovně spolupráce ASSITEJ s IDU:
       a) IDU je administrátorem čs. střediska ASSITEJ, dodává organizaci servis, sekretáře, komunikuje se zahraničím, hradí roční členské příspěvky
       b) Středisko ASSITEJ si navíc založí spolek, který bude žádat o granty a získávat tak peníze na další projekty.
      c) Středisko se úplně od IDU osamostatní, tuto možnost žádná ze 7 MNDO nevyužívá a ani IDU o to nestojí.
3)  Stávající výbor považuje za nejvhodnější 2. variantu. Dále navrhuje pokračovat v pořádání Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a – tak jako letos – obohatit i v příštích ročnících její program veřejnou besedou, případně odbornými reflexemi a semináři oboru. Současně pokračovat v udělování Ceny ASSITEJ a obnovit tradici seminářů konaných při PQ. Člen výboru Luděk Horký navrhl intenzivnější spolupráci se zahraničními členy a aktivisty mezinárodní ASSITEJ, především ze zemí nám historicky a geograficky blízkých, k čemuž se uvázal aktivně napomoci. Dagmar Bednáriková (na Skype) informovala o svých aktivitách v rámci mezinárodní ASSITEJ a zdůraznila možnosti, jež tato organizace nabízí.
Výbor navrhl přeměnit existující Sdružení Divadlo pro děti a mládež (o.s.) na zapsaný spolek, aby středisko mohlo nadále žádat na svou činnost granty přes magistrát, Prahu 1 a  MK ČR. O aktivitách střediska rozhodne nový výbor.
4) Volba nového výboru.
Na závěr schůze se konala volba nového výboru střediska ASSITEJ, účastníci byli informováni, že 2 členky výboru  Z. Jindrová a A. Lošťáková, se rozhodly již dále nekandidovat, nabídly však spolupráci, kdykoliv bude potřeba. V. Hulec jim jménem výboru poděkoval za mnohaletou činnost. Ostatní členové výboru (D.Bednáriková, L.Horký, M. Hoskovcová,  A. Hrnečková,  J. Hulák, V. Hulec, Z. Mikotová, J. Provazník) se rozhodli pokračovat v práci výboru – pokud budou zvoleni
– i nadále. Všichni přítomní kandidáti stručně informovali o tom, jak a proč jsou členy výboru a co v rámci této činnosti vykonávají. V. Hulec oznámil, že i v případě zvolení do výboru už dále nebude kandidovat na funkci předsedy.
Účastníci VH byli vyzváni, aby se – pokud je činnost ASSITEJ zajímá – a mají pocit, že moho činnosti ASSITEJ posunout či obohatit – na kandidátku zapsali.
Nakonec byla kandidátní listina rozšířen o:
Petra Haška, Malé divadlo ČB, Geisslers
Barboru Látalovou, Tanec Praha
Terezu Sochovou, Divadla Disk
Petra Tesárka, nezisková organizace Betynka
Zuzanu Vojtíškovou, ČT Praha
Členství ve výboru je bezplatné, výbor se má během roku sejít nejméně 3x a počet jeho členů podle stanov je 9-13 osob.
Volba v souladu se Stanovami Českého střediska ASSITEJ proběhla veřejným hlasováním.
Zvolen byl 11 členný výbor ve složení: D. Bednáriková, P. Hašek, L. Horký, A. Hrnečková,
J. Hulák, V. Hulec, B. Látalová, Z. Mikotová, J. Provazník, T. Sochová, Z. Vojtíšková.
Nově zvolený výbor si ze svého středu vybere předsedu při první společné schůzi v listopadu 2017.

Na základě pověření Ministerstva kultury a v souladu s naplňováním aktualizované Státní kulturní politiky na léta 2013 až 2015 s výhledem na léta 2016 až 2020 (Usnesení vlády ČR č. 7, ze dne 9.1 2013) vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na 2. kolo výběrové řízení je pro rok 2015 vyčleněna celková částka ve výši 233 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Podmínky výběrovéhoo řízení na: http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v-3

Žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2015, a to v následujícím termínu:

k 30. 9. 2015 žádosti doručené do 15. 9. 2015 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 7. do 31. 12. 2015. 

Světový kongres (World Congress) ASSITEJ se konal ve dnech 24.- 27.5.2014 v Domě vědy a kultury ve Varšavě. Účastnila se ho – poprvé, co jsem ve funkci, tedy od roku 1996 – tříčlenná česká delegace, jíž jsem byl coby president českého centra vedoucím. Zúčastnili jsem se společně všech jednání i závěrečných voleb nového předsednictva této mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež.

V době kongresu se v prostorách Domu kultury konal také speciální mezinárodní program tradičního polského festivalu divadla pro děti a mládež Korczak. Vystoupila na něm i dvě česká divadla – Divadlo drak s inscenací Zlatovláska a Divadlo minor s Broučky. Dále se – z pro nás zajímavých souborů – účastnil i norský soubor NIE, jehož členové jsou i Češi, a slovenský soubor Teatro tatro s poulišní produkcí Zázračný divadelní automat.

 

 

Kongres samotný měl na programu jak rekapitulaci předchozího období, tak pracovní setkání zaměřená na budoucí směrování organizace a její programové priority. Na závěr se konaly volby nového výkonného výboru Mezinárodního ASSITEJ, volba místa příštího světového kongresu v roce 2017 a volby míst každoročních setkávání, což je novinkou, která ale už byla neformálně „odzkoušena“ v minulém období. Hlasování rozhodlo o konání těchto setkání na festivalech divadla pro děti a mládež v Berlíně (2015), v Birminghamu (2016). Příští World Congress ASSITEJ se bude konat v roc 2017 v Kapském Městě.

Důležitým bodem jednání bylo ustavení Assitej jako právního subjektu včetně znění stanov asociace tak, aby mohla světová ASSITEJ právně disponovat penězi, což dosud činila přes právní subjektivitu jednotlivců. Organizace bude mít sídlo (generální sekretariát) v Itálii, kam přesídlí z Chorvatska (kongres se dojemně rozloučil s dosavadním generálním sekretářem Ivicou Simicem z Chorvatska, který už nechtěl ve funkci pokračovat).

Co se týká české účasti, není myslím v současné době v našich (finančních) silách se nějak výrazněji v organizaci profilovat, nicméně kontakty a vztahy je důležité udržovat a rozvíjet, už proto, aby Česká republika byla i na tomto poli viditelná. Tím, že se kongresu účastnily tři osoby, něvíc každá z jiné oblasti divadelního světa – Dagmar Roubalová je dramaturg KD Mlejn a organizátor řady festivalů a akcí, Ludek Horký pracuje s vlastním souborem a je dramatugem dětského vysílání ČT, já jsem především publicista – rozšířily se možnosti, jak navázat spolupráce, jak organizaci lépe využít pro propagaci a vůbec vývoz a kontakty českého divadla tohoto zaměření směrem do zahraničí.

Bylo by jistě dobré využít nejen všechna mezinárodní setkání ASSITEJ v příštích letech a vyslat tam své zástupce tak, aby se tyto vazby konkretizovaly v pozvání souborů k nám i ven, ale nabízet českým souborům kontakty a různé – nejlépe stipendijní – pobyty v zahraničí, aby se české divadlo zviditelnilo a napojilo na aktuální proudy soudobého divadla.

Těch se na kongresu projevilo několik, po mém soudu jsou to především divadlo pro děti předškolního věku, sociální divadlo a divadlo pro menšiny. Součástí mé zprávy jsou i další informace tohoto druhu včetně řady materiálů o konkrétních festivalech ve světě. Současně jsem k dispozici podat zájemcům podrobnější informace případně je spojit se zástupci ostatních center ASSITEJ či přímo s dramaturgy divadel či festivalů. Doporučuju pozornosti (vedle tradiční slovenské) především rakouské, německé, francouzské, chorvatské a skandinávská centra, která – zdá se – jsou nejaktivnější.

Bude potřeba se připravit i na kongres v Jihoafrické republice v roce 2017. Půjde zcela jistě o výraznou mezinárodní akci, na které se chce prezentovat „celá Afrika“ a bylo by vhodné připravit tam důstojnou prezenatci tak, aby se kontakyt s tímto kontinentem rozšířily. Navázal jsem  v této souvislosti několik konkrétních vztahů, především s presidentkou ASSITEJ Yvette Hardie.

“Mephisto and burgess” by Alois Sroif. Photograph: Oto Palan

Nejrozsáhlejší souborná výstava českých loutek v USA byla slavnostně zahájena

Po nedávné úspěšné prezentaci na prestižním newyorském veletrhu performing arts APAP si české umění znovu získalo pozornost amerického odborné i laické veřejnosti. V pátek 8. března 2013 byla slavnostně zahájena nejrozsáhlejší souborná výstava českých loutek ve Spojených státech. Výstava nazvaná „Strings Attached: The Living Tradition of Czech Puppetry“, kterou připravil Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Columbus Museum of Art, představuje v přehledu historii českého loutkového divadla od konce 19. století po současnost.

České loutkové divadlo, jeho tradice i současnost úzce souvisejícím s formováním české národní kultury, je ve světě uznávaným fenoménem. Zájem o české loutky vedl ředitelku Columbus Museum of Arts, paní Nannette V. Maciejunes, a dlouholetého propagátora české scénografie a kultury prof. Joea Brandeskyho k úmyslu uspořádat v tomto muzeu zatím nejrozsáhlejší výstavu českých loutek na americkém území vůbec. Columbus Museum of Arts přizvalo ke spolupráci Institut umění – Divadelní ústav a po téměř tříletých konzultacích a přípravách byla výstava Strings Attached v pátek 8. března úspěšně zahájena. Ředitelka muzea odhaduje, že výstavu zhlédne za půl roku více než 50 000 návštěvníků, což je pro propagaci české kultury opravdu velká výzva.

Významnou změnu při přípravě projektu přineslo odstoupení hlavního partnera projektu – Národního muzea. Zapůjčení děl do zahraničí zkomplikoval arbitrážní spor, který s českým státem vede společnost Diag Human. IDU se proto rozhodl oslovit soukromé sběratele. Velkou finanční podporu celé výstavy zajistila The Ohio State University, bez které by nebylo možné tento rozsáhlý projekt dokončit. „Příprava výstavy Strings Attached, to byly občas struny napjaté až k prasknutí, ale nakonec se nám podařilo díky tomuto projektu navázat s partnery v Ohiu pevné vztahy. Byli to především majitelé soukromých loutkových sbírek, správci loutkových fondů v českých loutkových divadlech a samozřejmě i samotní autoři loutek, kteří výstavu zachránili. Myslím si, že si málo uvědomujeme, jak bohaté kulturní dědictví se skrývá v těchto sbírkách, které jsou uchovávány v minimalistických provozních podmínkách, “ říká Martina Černá, manažerka výstavy.

Během vernisáže, která proběhla formou komentované prohlídky a besedy, představila Nina Malíková, odborný expert IDU na loutkové divadlo, koncepci výstavy. Prof. Joe Brandesky představil také svůj další projekt, inscenaci „aPOEtheosis“, jejímž spoluautorem je významný český scénograf prof. Petr Matásek. Toto představení, volně čerpající ze života a díla E. A. Poea, je součástí doprovodného programu výstavy.

„Americkou veřejnost zaujal nejen rozsah výstavy (více než 140 objektů) či rozmanitost jednotlivých exponátů, mezi kterými jsou nejrůznější typy loutek, scénografické návrhy či makety divadelní architektury a kde nechybí ani model světoznámého černého divadla. Předmětem obdivu byla také vysoká estetická úroveň českých loutek. Detailně propracované rysy a něžná krása českých loutek má kořeny až v českém kostelním řezbářství. Dotazům návštěvníků neunikly ani tradiční figury českého loutkového divadla z počátku 19. století jako např. loutky mouřenínů (sbírka manželů Jiráskových) a hlavy loutek Aloise Šroifa (čert, měšťan a žid), které mají v americkém prostředí zcela odlišné konotace,“ doplňuje Nina Malíková.

Výstava si získala pozornost i světových médií, rozhovor s Ninou Malíkovou a Joem Brandeskym zveřejnil prestižní americký deník Wall Street Journal.

České loutky budou v Columbus Museum of Art k vidění až do 8. srpna 2013.

S pomocí Českého střediska ASSITEJ jsem se ve dnech 30.3.-4.4.2010 zúčastnila 4. ročníku mezinárodního bienále Les Premieres Rencontress a v jeho rámci probíhajícím diskusním Fóru ve Val-d´Oise ve Francii.

Festival probíhal průběžně od 28. března do 16. dubna 2010 a bylo zde prezentováno 15 evropských inscenací (Itálie, Německo, Finsko, Francie). Místem jeho konání jsou kulturní domy a kulturní zařízení (divadelní sály) v několika okrajových čtvrtích Paříže.

Hlavní ideou festivalu bylo zprostředkovat nejmenším divákům divadelní – kulturní – zážitek. Festival přináší kulturu i těm, kteří jsou na okraji společnosti , dětem přistěhovalců a emigrantů ze slabých sociálních vrstev. Proto je festival realizován ne přímo v pařížských centrálních scénách, ale v okrajových částech a městech blízko Paříže, např. Villiers-le Bel, Argenteuil, Remont, Cergy atd.

Festival se jmenuje „První setkání” – míněno tím je první setkání dětí s divadlem, protože tento festival je určen nejmenším divákům.

Duší festivalu je vynikající umělkyně Agnés Desfosses která založila Compagnie ACTA ( Assotiation pour la Création Théatrale et Audiovisuellle).

Z jejího popudu se během festivalu také konala konference „FORUM” – 31.3.-1.4.2010. Této konference jsem měla možnost se zúčastnit, viděla jsem podnětné dokumenty o divadelní práci pro nejmenší….Tato problematika je pro mě důležitá proto, že se pojí s aktivitami tzv. „rané péče” které jsou součástí vzdělávacího programu Ateliéru Výchovné dramatiky Neslyšících (VDN), kde je realizuji a které propaguji.

Z velmi rozsáhlé nabídky festivalových akcí jsem vybírala ty, které byly na programu ve dnech mého pobytu (od 30.3.- 4.4.2010). Dvě představení, zajímavá vizuální formou i obsahem, jsem vytipovala jako vhodná na festival „Mateřinka” Od obou divadelních skupin jsem získala informace a kontakty, které posílám řediteli Naivního divadla panu Stanislavu Doubravovi.

Vedení festivalu projevilo zájem o práci Ateliéru VDN, stejný zájem má i divadlo v Chemnitz, které pořádá mezinárodní festivaly s obdobným zaměřením, když prezentuje divadelní projekty a tvorbu pro děti a mládež.

Festival probíhal v kulturních domech a kulturních zařízeních (divadelních sálech) v několika okrajových čtvrtích Paříže. Hlavní ideou festivalu bylo zprostředkovat nejmenším divákům divadelní – kulturní – zážitek. Festival přináší kulturu i těm, kteří jsou na okraji společnosti , dětem přistěhovalců a emigrantů ze slabých sociálních vrstev. Proto je festival realizován ne přímo v pařížských centrálních scénách, ale v okrajových částech a městech blízko Paříže, např. Villiers-le Bel, Argenteuil, Remont, Cergy atd.

Účast na festivalu s takto koncipovaným schématem a spojený s konferencí byla pro mě velmi motivační a inspirující, s myšlenkovými přesahy do koncepce výuky a divadelní praxe.

prof. Zoja Mikotová
12.4.2010

Co, kdo, kde
Ve dnech od pátku 30. května do pátku 6. června 2003 pořádala ASSITEJ (mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež) ve spolupráci s německým střediskem ASSITEJe týdenní mezinárodní seminář režisérů. Tento seminář se koná pravidelně každé 2 roky již od roku 1995, má pokaždé odlišně formulované téma a koná se vždy v jednom z velkých německých měst. Tentokrát se seminář konal v Hannoveru a zúčastnilo se jej celkem 18 režisérů z celého světa:

Eliane Chagas (Benin)
Grozdana Lajic (Chorvatsko)
Milena Paulovics (Německo)
Min-Jung Kim (Jižní Korea)
Christoph Moerikofer (Švýcarsko)
Kim Selody (Kanada)
Agneta Elers-Jarleman (Švédsko)
Betty Hansel (Německo)
Miroslav Oščatka (Česká republika)
Nadege Ferreira Rodrigues Jardim (Brazílie)
Rafael Niv (Izrael)
Wishvajith Gunasekera (Srí Lanka)
Anja Michaelis (Německo)
Haluk Yüce (Turecko)
Katrin Nielsen (Estonsko)
Martina van Boxen (Německo)
Sue Giles (Austrálie)
Wachira Waigwa (Keňa)

Téma letošního ročníku bylo formulováno jako “Antagonista na scéně současného divadla pro děti a mládež” a jako společný základ pro úvahy a praktická cvičení sloužila hra německého spisovatele a dramatika Alberta Wendta, který se semináře také osobně účastnil.

Hned na počátku semináře byli režiséři rozděleni do 3 pracovních skupin, které po celý týden pracovaly samostatně a na závěr se tyto skupiny o výsledcích své práce vzájemně informovaly. Mohu s klidným svědomím říci, že výsledky týdenní práce se dají jen velice těžko formulovat a často se také rozcházely se zadaným tématem. Rozhodně však tento mezinárodní seminář nebyl planý a jsem přesvědčen, že všem účastníkům přinesl celou řadu důležitých impulsů i velice praktických poznatků, které mohou dobře uplatnit ve své následující práci. Hra Alberta Wendta s názvem Padulidu und Lorelai se tak stala pouze východiskem ke vzájemné konfrontaci odlišných přístupů k divadelní práci, zejména v oblasti režijních metod a herecké práce, přesněji v oblasti vedení herce.

Já osobně jsem byl členem skupiny, kterou vedla švédská režisérka a dramatička Agneta Elers-Jarleman a která sdružovala režiséry z následujících zemí:
Česká republika, Německo, Švédsko, Brazílie, Srí Lanka, Izrael

Kromě běžné a užitečné výměny informací (adresy a kontakty, seznámení s prací jednotlivých členů, fotografie z představení apod.) a kromě několika diskuzí nad zadanou hrou, se tato skupina soustředila především na praktická cvičení, kterými obvykle zúčastnění režiséři zahajují své zkoušky s herci.

Israel: Labanův systém
Izraelský režisér Rafael Niv, který je zároveň pedagogem na dramatické škole v Tel Avivu, nás seznámil se základem Labanova systému, určeného především pro tanečníky a který se mj. podrobně věnuje určování charakteru postavy a definování archetypu, což pak má přímý vliv na fyzický i mentální projev herce. Celý systém je poměrně složitá záležitost, kterou nemohu a ani nejsem schopen na těchto řádcích popsat, ale určitě stojí za pozornost. Jsem přesvědčen, že se jedná o poměrně snadno dostupnou záležitost, kterou u nás možná již mnozí znají. Celý a podrobný popis Labanovy metody jsem si přesto nechal poslat v anglickém překladu a případní zájemci jej ode mne mohou prostřednictvím ASSITEJE získat.

Německo: oční kontakt a improvizace
Německá režisérka Betty Hansel nám předvedla herecké improvizace založené na očním kontaktu jednajících postav, na vzájemném cítění partnera a předávání energie prostřednictvím řeči těla. Důležité je zklidnění herce na počátku práce, krátké soustředění se zavřenýma očima a následující vnímání partnera a impulsů, které mu dává prostřednictvím svého těla. Zpočátku se tyto improvizace začínají pouze v obecné rovině a poté se postupně přidávají úkoly, kdy se herec pokouší jednat v intencích charakteru konkrétní postavy a na půdorysu konkrétní situace z inscenované hry. V našem případě se všechny improvizace odehrávaly zcela beze slov, je však možné nechat herce jednat jeho vlastními slovy, později dokonce s jasně předepsanými replikami.

Srí Lanka: Meditace a příběh předmětů
Wishvajith Gunasekera ze Srí Lanky s námi zkusil krátké a jednoduché budhistické meditace, které jistě můžete nalézt v každé základní knize o buddhismu a především v józe. V našem případě seděli účastníci v kruhu na zemi, nohy složené pod sebou v tureckém sedu, s rukama položenýma na kolenou a s dlaněmi otočenými vzhůru. Cvičenci se snažili celkově uvolnit, cítit se pohodlně, volně dýchat. Po chvilce zklidnění byli účastníci meditace vyzváni, aby přemýšleli o příběhu ze zadané hry, o charakterech postav apod. Následně byla všem udělena krátká přestávka, v níž jsme měli najít v místnosti, případně v nejbližším okolí, předmět, o kterém se domníváme, že patří do našeho příběhu. Tyto předměty se shromáždily na jevišti a postupně k nim jednotliví členové po jednom přistupovali, vylučovaly předměty, které se jim nelíbily a sestavovali předměty tak, jak se jim osobně líbilo. Každá sestava pak byla podrobně rozebrána všemi zúčastněnými, Wishvajith kladl otázky, zda v takto rozložených předmětech nevidíme nějaký příběh nebo zda nám nenapovídají něco o vztazích mezi postavami apod. Později s námi srílanský režisér provedl ještě jednu prostou meditaci, založenou na poslouchání okolích zvuků. Veškerá tato cvičení jsou velmi účinná a doporučuji je především před započetím herecké zkoušky. Cvičení zabere přibližně 10-15 minut a mnohonásobně zvýší koncentraci, vnímavost a citlivost cvičence, v našem případě herce.

 

Závěr Nehodlám zde podrobně rozebírat všechna cvičení (osobně mě zaujala například brazilská akrobatická cvičení či rytmická cvičení z Keni), která jsme v průběhu semináře zkusili – ani by to nejspíš nemělo valný smysl. Chtěl bych jen důrazněji naznačit, že každé takové setkání je nejen zajímavé a přináší kontakty na nejrůznější kolegy z celého světa, ale že může být i velmi praktické a užitečné. Člověk si navíc uvědomí, jak uzavřená dosud naše společnost je… Týden v Hannoveru byl pro mě jako úder palicí do hlavy: kolik různých lidí, rozličných kultur a odlišných přístupů k divadlu! Týden intenzivní výměny ve mne vyvolal okamžitě celou řadu otázek, pochybností, ale také mě v lecčems inspiroval. Jedno je zkrátka jisté: měli bychom více jezdit a využívat každé příležitosti k setkávání na festivalech, seminářích, workshopech a dalších akcích. A české kulturní instituce by tyto akce měly vyhledávat a podporovat!

Adresář
Ke zprávě přikládám adresář všech účastníků, s nimiž se kdykoliv lze spojit s dotazem, zda by nebyli ochotní ke spolupráci jakéhokoliv druhu. Počítejte s tím, že otevření budou čemukoli – problémem jsou ovšem finance. Nicméně možnost vymyslet projekt a společně zažádat o grant je jistě reálná. Tučně jsou označeni lidé/země/divadla s nimiž by případná spolupráce mohla být nejschůdnější.

Agneta Elers-Jarleman, Sybillegatan 21, 11442 Stockholm, Sweden edander@algonet.se
Albert Wendt, Dorfstr. 31, 04463 Klein-Pösna, Germany
Anja Michaelis, Kollwitzstrasse 62, 10435 Berlin, Germany michaelis-berlin@web.de
Bettina Porsch, Theaterwekstatts Hannover, Raschplatz Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Germany theatrewerksdtatthannnover@t-online.de
Betty Hensel, Reichenberger Str. 18, 71638 Ludwigsburg, Germany betty.hensel@gmx.net
Cathrin Blöss, Sanderstr. 17, 12047 Berlin, Germany 004930 6232861 cathrin.bloess@gmx.de
Christoph Moerikofer, Mörsbergerstr. 7, 4057 Basel, Switzerland ch.moerikofer@tiscalinet.ch
Eckhard Mittelstädt, ASSITEJ e.V., Schützenstr. 12, 60311 Frankfurt am Main, Germany assitej@kjtz.de
Eliane Chagas, ASSITEJ Int. Benin, 08 BP. 549 Tri postal Cotonou chaslietheatre@yahoo.fr
Grozdana Lajic, Aleja pomoraca 11, 10000 Zagreb, Croatia grozdana.lajic@zg.hinet.hr
Haluk Yüce, Tiyatro Tempo, Ilk Yerslesim Mah. 9. Cd., 333 Sk. Ata Sitesi No. 28, Batikent, 06370 Ankara, Turkey Hayaliyuce@yahoo.com
Katrin Nielsen, Mai 34-53, Pärnu 80045, Estonia katniels@hot.ee or assitej.eesti@mail.ee
Kim Selody, Carousel Players, P.O.Box 23013, Midtown Post Office, St. Catherines, Ontario L2R 7P6, Canada kims@carouselplayers.com
Martina van Boxen, Theaterwekstatts Hannover, Raschplatz Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Germany theatrewerksdtatthannnover@t-online.de
Matthias Alber, Theaterwekstatts Hannover, Raschplatz Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Germany theatrewerksdtatthannnover@t-online.de
Milena Paulovics, Senefelder Str. 8, 10437 Berlin, Germany mail@milenax.de
Ming-Jung Kim, Eunpyeong-gu Galhyeon 2-dong 508-10 2F, Seoul, Korea kmjgreen@chol.com
Miroslav Oščatka, Divadlo Polarka, Tuckova 34, 60200 Brno, Czech Republic Mira.oscatka@divadlopolarka.cz or oscatka@email.cz
Nadege Ferreira Rodrigues Jardim, 124 Senador Vergueiro street, Apt. 1102, Flamenngo, Rio de Janeiro, RJ 22230-001, Brazil nadjardim@yahoo.com.br
Christel Hoffmann, Alexanderstr. 2, 10179 Berlin, Germany christel.030@t-online.de
Refael (Rafi) Niv, 20 Hachashmonaim Str. Apt.#6, Tel Aviv, Israel rafaello@013.net.il
Sabine Trötschel, Theaterwekstatts Hannover, Raschplatz Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Germany theatrewerksdtatthannnover@t-online.de
Steve Byrne, Interplay Theatre, Armley Ridge Road, Leeds LS 123LE, Great Britain steve@interplaytheatre.org
Sue Giles, Polyglot Puppet Theatre, 27a Cromwell Road, South Yarra Vic 3141, Australia ad@polyglotpuppets.com.au
Wachira Waigwa, P.O.Box 60884, Nairobi, Kenya waigwawachira@ayhoo.co.uk
Winfried Wrede, Kriegerstr. 12, 26123 Oldenburg, Germany TheaterWrede@gmx.de
Wishvajith Gunasekera, No. 191 Malwathuhiripitiya 11720, Sri Lanka paramitel@yahoo.co.uk or theatre@sltnet.lk
Ylva Jangsell, Theaterwekstatts Hannover, Raschplatz Pavillon, Lister Meile 4, 30161 Hannover, Germany theatrewerksdtatthannnover@t-online.de

 

Mirek Oščatka
Brno, 30.6.2003

Přítomni: Valné hromady se zúčastnilo 23 členů Českého střediska ASSITEJ
Předseda výboru Vladimír Hulec přivítal hosty a zahájil Valnou hromadu představením přítomných členů výboru Českého střediska ASSITEJ (A. Lošťáková, M. Hoskovcová, L. Horký, Z. Jindrová) a omluvou těch, kteří se z pracovních důvodů setkání nemohli zúčastnit (J. Provazník, Z. Mikotová, J. Strejcovský a A. Rychecký).

Vlastní průběh VH

1) Jednotliví členové výboru přednesli Zpráva o činnosti střediska ASSITEJ v uplynulém období, v níž informovali o nejvýznamnějších aktivitách střediska v posledních 4 letech:
– Počínaje rokem 2001 organizuje středisko oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR
– Od roku 2001 se středisku už třikrát podařilo zorganizovat v Praze přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (vlastními silami, s pomocí Divadelního ústavu, Sdružení pro tvořivou dramatiku a hlavního města Prahy).
– Od roku 2002 uděluje České středisko ASSITEJ Cenu ASSITEJ tvůrci, který se významně zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež v ČR (2002 – Jan Borna, 2003 – Eva Tálská).
– S ohledem na rozpočet se středisku daří vysílat delegáty k pracovním cestám na seminářích, kongresu a festivalech v zahraničí (viz přehled výjezdů).
– Výboru se podařilo dokončit Adresář souborů, které se programově zabývají divadelní tvorbou pro děti a předložila ho účastníků VH k diskusi a k doplnění.
– Pracovní skupina připravuje výběr původních divadelních textů pro děti a mládež pro mezinárodní publikaci ASSITEJ.
– Tradičně v rámci Pražského quadrienále uspořádálo mezinárodní seminář “Labyrint divadla pro děti a mládež”, jehož se kromě domácích odborníků zúčastnílo i 8 zahraničních hostů (v čele s prezidentem ASSITEJ International prof. Wolfgangem Schneiderem).
– V Malém sále Divadelního ústavu byla instalována výstavka dokumentující průběh dosavadních třech Přehlídek na oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež a připomínající vybrané “dětské” inscenace Divadla v Dlouhé (Jak jsem se ztratil aneb …., Kdyby prase mělo křídla, Epochální výlet pana Broučka …….., Soudné sestry). Podrobné zprávy o činnosti v letech 2000, 2001, 2002 a 2003 byly účastníkům k dispozici v písemném provedení.

2) Po zprávě o činnosti následovala diskuse, v níž přítomní ocenili připravený adresář a rovněž rozesílání informací o festivalech, seminářích, dílnách konaných v zahraničí a časté doporučování jednotlivců či souborů organizátorům akcí. Účastnici si sdělovali své zkušenosti z jednání se zahraničními partnery a doporučili středisku pokračovat v těchto aktivitách.

3) Valnou hromadu přišel v této fázi jednání pozdravit prof. Wolfgang Schneider, prezident ASSITEJ International. Vyjádřil radost, že byl pozván na seminář a že může být přítomen valné hromadě. Připomenul hlavní cíle ASSITEJ a ujistil, že GS ASSITEJ je kdykoliv připraven všem pomoci radou, kontakty, doporučením, nápady. Zdůraznil nutnost vzájemné informovanosti a provázanosti GS, jednotlivých národních středisek ASSITEJ a jejich členů. Předávání informací je základem všeho.

4) Volba nového výboru. Na závěr Valné hromady ASSITEJ proběhla volba nového výboru. Dosavadní předsednictvo projevilo zájem pokračovat ve svých funkcích a dokončit rozpracované projekty a proto se rozhodlo znovu kandidovat v nezměněném složení (L. Horký, M. Hoskovcová, V. Hulec, Z. Jindrová, Z. Mikotová, A. Lošťáková, J. Provazník, A. Rychecký, J. Strejcovský).
Písemně ani z pléna žádný jiný kandidát do výboru ASSITEJ navržen nebyl. Volba v souladu se Stanovami Českého střediska ASSITEJ proběhla tajným hlasováním.
Odevzdáno bylo 18 platných hlasovacích lístků a všichni kandidáti byli zvoleni. Nově zvolený výbor si ze svého středu vybere předsedu při první společné schůzi v září 2003.

Zapsala A. Kulhánková

Zpráva z konference konané v Kostnici (v Konstanzi) ve dnech 10.-13. 6. 2004

Konference byla součástí festivalu pro děti a mládež Triangl, takže jsem měla možnost shlédnout i několik inscenací německy mluvících zemí. Propagační materiály Divadelního ústavu jsem předala prezidentovi ASSITEJ Wolfgangu Schneiderovi i ostatním účastníkům konference (české materiály byly rozebrány nejrychleji ze všech). Navázala jsem kontakty s představiteli souborů prezentujících se nejzajímavějšími inscenacemi, jakož i s organizátory festivalu a ostatními delegáty. Samotná konference se odehrávala na ostrově Mainau, na zámku hraběcí rodiny Bernadotte. Z oken byl výhled na lodě, trajekty a plachetnice, brázdící Bodamské jezero, a na vzducholodě (hrabě Zeppelin pobýval v Konstanzi), brázdící vzdušný prostor. Na ostrově jsme navštívili „motýliéru“, skleník, kde hrabata chovají motýli, barevné rybky a želvy nádherné. S těmito delegáty se kontakt přes veškerou snahu navázat nepodařilo. Reflektovali pouze na dílky pomeranče.

Účastníci konference přednesli zprávy o situaci divadla pro děti ve svých zemích, jejichž plné verze v angličtině jsou dostupné na sekretariátu českého střediska ASSITEJ v Divadelním ústavu. Dále W. Schneider upozornil na možnost získat peníze na překlady her u Goethe institutu (hry německy píšících autorů), Institutu Francaise (hry francouzsky píšících autorů), Institutu Cervantes (hry španělsky píšících autorů) Institutu Italiano (hry italsky píšících autorů). Výběr her z různých zemí bude k dispozici na sekretariátě ASSITEJ ve Švédsku (Mail: sec.gen@assitej.org), kde by měly být dostupné hry zaslané ze všech národních středisek ASSITEJ přeložené do angličtiny.

Společné setkání lidí z nových členských zemí Unie pracujících v oblasti divadla pro děti a mládež mělo následující cíle:

Účastníci Evropské konference, která se uskutečnila během festivalu Triangl oslavujícího divadlo pro děti a mládež v Kostnici, St. Gallenu a Lindau, budou podporovat následující požadavky pro členy Evropské Unie:

  1. Divadlo pro děti a mládež musí být součást kulturní a školské politiky
  2. Divadlo pro děti a mládež musí být podporováno z městských, regionálních a státních zdrojů, stejně tak jako ze soukromých nadací a Evropské Unie
  3. Divadlo pro děti a mládež musí zajistit, aby každé dítě navštívilo alespoň jedno představení ročně
  4. Divadlo pro děti a mládež musí být součástí školního vzdělávání jako součást estetické výchovy
  5. Divadlo pro děti a mládež musí být zahrnuto do zahraniční kulturní politiky členů Unie, aby mohlo podporovat výměnu umělců, her a divadelních inscenací a zvyšovat kvalitu divadelního umění

(Účastníci: Stephan Rabl, Rakousko, Xenakis Kyriakides, Kypr, Cathrine Beger, Kypr, Kateřina Čejková, Česká republika, Katrin Nielsen, Estonsko, Jutta M. Staerk, Německo, Eckhard Mittelstädt, Německo, Dr. Manfred Jahnke, Německo, Andrea Gronemeyer, Německo, Janos Novák, Maďarsko, Baiba Cesniece-Valante, Lotyšsko, Georg Biedermann, Lichtnštejnsko, Violeta Podolskiete, Litva, Halina Machulska, Polsko, Istok Valic, Slovinsko, Mojca Kreft, Slovinsko, Petra Fischer, Švýcarsko, Peter Rinderknecht, Švýcarsko, Prof. Dr. Wofgang Schneider, prezident ASSITEJ)

Během konference jsme měli možnost shlédnout představení z programu festivalu Triangl.

Přehlídku zahájil dánský soubor Batida s pouliční groteskou Ouverture.

Stručně k dalším inscenacím:

Lowe sein ist wunderbar (Být lvem je tak úžasné), autor G. Pigor, Junges theatr Konstanz, Německo

Příběh z cirkusového prostředí se zpěvy. Lev si prohodí roli se svým krotitelem, který se začne proměňovat ve lva. Na závěr oba emigrují do Afriky. Představením provází diváky klaun, který po odchodů obou lvů předvádí drezúru svého pudla. V inscenaci účinkují tři lidé, dřevěný pudl a cirkusový stan, tvořící zadní prospekt inscenace.

Die Kuh Rosemarie (Kráva Rosmarie), autor A. Bexeler, Schnawwl am Nationaltheater Manhheim, Německo

Pohádka o krávě Rosemarii, terorizující zvířátka na statku. Účinkují dva muži, scénu tvoří dřevěný proměnlivý paraván. Určeno pro děti od 4 let. Poté, co Rosemarie začne poučovat i statkáře, jak si má čistit zuby, statkář jí odvede na letiště a zakoupí jí letenku „co nejdále“. Po nějakém čase se začne na statek stěhovat lev, krokodýl a když dorazí žirafa, vezme statkář všechna africká zvířata zpět do Afriky, najde Rosemarii a vezme ji zpět na svůj statek. Přestože syžet sliboval zajímavou inscenaci, u dospělých vzbudila spíše rozpaky. Byla to však jediná inscenace, při které německé děti spontánně reagovali. U nás by se hoši na Jiráskův Hronov nedostali.

Nebensache (Podružnosti), autor G. Kath a J. Mendel, Junges Ensemble Stuttgart, Německo

Patrně působivý příběh bezdomovce, na kterém bylo pro mě zajímavé pouze to, že se odehrával v autentickém prostředí podzemní garáže. Nemajíc synopsi a vzhledem k tomu, že inscenace nebyla určena čtyřletým dětem, nerozuměla jsem ani slovo.

In einem tiefen, dunklen Wald (V hlubokém temném lese), autor P. Maar

Půvabná inscenace pro dvě ženy a dva muže pro všechny starší sedmi let. Rozmazlená princezna Henrietta-Rosalinde Audora si nemůže vybrat mezi žádným z ženichů. Požádá svého sluhu, aby ji odvedl do temného lesa mezi obludy, které tam dle pověsti žijí. Princ, který ji vysvobodí, prokáže tím dostatečnou odvahu i zájem o ni, a toho si tedy vezme. Princezna se sluhou nejdříve vyhledají část lesa, kde žije obluda – vegetarián, aby byla zajištěna princeznina bezpečnost. Poté, co obluda princeznu unese, jde sluha čekat na prince-osvoboditele. Přihlásí se jakýsi třasořitka (chudá princezna Simplinela se převlečením za prince rozhodla řešit problémy s věnem.) Cestou do lesa se Simplinela sblíží se sluhou, zatímco v lese se sbližuje Henrietta-Rosalinde Audora s obludou. Poté, co se všichni setkají, požádá obluda o polibek, aby se mohla proměnit v prince. Jelikož Henrietta-Rosalinde Audora má zrovna nějakou práci, obludu políbí Simplinela. Proměněný princ se uchází o Simplinelu, ta chce sluhu, Henrietta-Rosalinde Audora proměněného prince, začnou se dohadovat… a představení končí.

Incenace má velmi jednoduchou výpravu a dá se hrát téměř všude.

Kick& Rush, autor A. Beyeler, Theatr an der Sihl Zürich, Švýcarsko

Velmi vydařené pohybově-činoherní představení o třech mladících, zmítajících se v osidlech dospívání a erotiky. Ještě že mají fotbal.

Výpravu tvoří tři židle. Určeno pro všechny starší 14 let.

Meeting point, autor J. Richter, SchauBurg München, Německo

Značně nudná pohybově-činoherní snad groteska o problémech tří mladíků.

Výpravu tvoří tři pohovky a věšák. Určeno pro všechny starší 14 let.

Regulérním divadelním prostorem byl pouze Stadtteater Konstanz, kde se odehráli Kick&Rush (v menším sále), a Meeting point (v hlavním sále). Ostatní inscenace (kromě Kuh Rosemarie) jsem shlédli v nově otevřené Spiegelhalle, jejíž budova byla patrně donedávna nádraží sklad. Prázdný prostor s vybudovanou elevací pro diváky vzdáleně připomínal divadlo Ponec, byl však útulnější. Příběh krávy Rosemarie jsem shlédli ve Švýcarském Theater an der Grenze Kreuzlingen. Jednalo se o jednopatrový domeček, v jehož podkroví byla vybudována elevace pro diváky a základní technické jevištní vybavení.

Účastníci ze Slovinska (Istok Valic), Polska (Halina Machulska) a České republiky (já) se rozhodli sejít se na 8. mezinárodním festivalu pro děti a mládež ve Varšavě „Korczak 2004“, aby pokračovali v navázané spolupráci. Plánovaným výsledkem by měl být společný mezinárodní projekt, dílna zabývající se tvorbou pro děti a mládež. Čestnou ředitelkou festivalu je Halina Machulska, která všechny zájemce zve na festival. (assitej@poczta.onet.pl)

Kateřina Čejková, Časopis Loutkář

 

v i. Až iv. Kategorii a dětských divadelních a recitačních souborů ve dnech 4.-6. dubna 2003 v DIVIDLE DDM Ostrava-M.Hory

Od čtvrtku 3. do neděle 6. dubna 2003 se v DDM Ostrava – Mariánské Hory konala Krajská přehlídka dětské sólové recitace (v Ostravě poprvé) a již po sedmé i Krajská přehlídka “Dětská scéna 2003” dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů… Zúčastnilo se ve všech 4 kategoriích celkem 54 recitátorů z celého Moravskoslezského kraje, a k tomu jsme měli možnost vidět i celkem 16 souborů, z toho 14 soutěžních. Na každou kategorii, či obor byla odborná i laická porota (tu tvořili studenti Gymnázia Karviná, sdružující se v divadelním spolku LOGEM – a ti také zároveň vydávali i časopis Přehlídky UCHO, pomáhali jako hostesky, uklízeli, myli nádobí, zařizovali a vyřizovali, ubytovávali). V odborné porotě byli vskutku odborníci – recitace: Mgr. Jana Křenková ze Žďáru nad Sázavou, členka ústředního poradního sboru, právě tak jako Mgr. Petra Rychecká z Brna a Jan Karaffa z PdFOU Ostrava. Doplněni byli Jitkou Kvasničkovou a Mgr. Helenou Skálovou – Dramacentrum a DIVIDLO Ostrava a PaedDr. Hanou Rycheckou – SG Havířov. Recitační porota (spolu s organizátory) měla úkol vskutku nelehký – navázat na tradiční přehlídky v Zábřehu na Moravě (dnes jiný kraj) a udržet vysokou úroveň, kvalitu, dokázat všem zúčastněným z toho udělat svátek… Divadelní porotu tvořili: Mgr. Marián Lacko, ZUŠ Rimavská Sobota – Slovensko, Vlado Sadílek, herec, režisér, hudebník, dramaturg a výtvarník z Bratislavy – Slovensko, a Mgr. Petra Rychecká, vedoucí souboru BRNKADLA Brno, členka Ústředního poradního sboru…

Úroveň recitační přehlídky byla ve vše 4 kategoriích vskutku reprezentativní (tady bylo vidět velmi dobrou práci okresních porot, a je otázkou, kdo je v příštím roce zastoupí, jaká bude struktura, postupový klíč, když Okresy zanikají?). Pro obě odborné poroty (I.a II., a III. a IV. kategorie) bylo velmi obtížné určit postupující z těch nadprůměrných výkonů… Nakonec se dohodly poroty na těchto výsledcích:

I. kategorie:
1. místo: Karolína Kuňáková – Opava
2. místo: Jiří Macek – Jablunkov
3. místo: Tereza Štefková – Rýmařov
Tato místa jsou podle propozic konečná, bez postupu na NP v Trutnově…
II. kategorie:
Postup: Zuzana Stašicová – Ostrava
Postup: Barbora Čechová – Ostrava
Byla udělena další dvě ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
III. kategorie:
Postup: Ondřej Kopička – Opava
Postup: Jan Samiec – Jablunkov
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
IV. kategorie:
Postup: Jakub Krzyzánek – Třinec
Postup: Adam Vojtovič – Ostrava
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…

Přehlídky divadel a recitačních souborů se zúčastnilo 16 divadel, další dvě představení odehrálo DIVIDLO Ostrava mimo soutěž, jako dárek vystupujícím, a to oddíl Bráškové “Postel” a oddíl AG “Jak jsem potkal pštrosa”. I v této oblasti byla vesměs nadprůměrná kvalita, dlouhodobá a systematická práce se opravdu vyplácí. Odborná porota nakonec rozhodla takto:

Postup na NP v Trutnově v kategorii recitačních souborů:
DS “Střelky I” z Českého Těšína, které vede PaedDr. Iva Doudová” “BRZY, JAZYK OHÝBATI…”
Postup na NP v Trutnově v kategorii divadelních souborů:
LDO ZUŠ Český Těšín, vedený Josefem Bičištěm: Karel Jaromír Erben: “SVATEBNÍ KOŠILE”
Další ocenění odborné poroty (již bez postupu na NP v Trutnově):
DS “Rýpadlo, přívětivé pádlo” z Kopřivnice, vede Mgr. Miroslav Přívětivý:
Mirek Přívětivý a RPP: “PES TRANSVERSOPLANUS”
ZA AUTORSKÝ PŘÍNOS KOLEKTIVU SOUBORU…
DS ZUŠ Krnov, vedenému Markétou Juroškovou – Bezručovou:
Markéta Jurošková – Bezručová: “PARIDŮV SOUD”
ZA VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ SCÉNY A KOSTÝMŮ
DS “ŠTĚK” ZŠ Šrámkova v Opavě, který vede Daniel Kollmann:
Daniel Kollmann: “ŠTĚDRÝ DEN U SLIMÁČKŮ”
ZA KOMEDIÁLNÍ ZTVÁRNĚNÍ TÉMATU V INSCENACI
DS “Žákyně 9. třídy” ZŠ Hlučínská Bolatice, vedenému Pavlou Frankovou:
Vlastní tvorba: “NA ŠKUBAŇU”
ZA UDRŽOVÁNÍ TRADIČNÍHO DIALEKTU…
DS “Maňásek” ZŠ Větřkovice, který vede Marie Burianová:
“O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE”
ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI S LOUTKOU…

Reportáž z přehlídky pořídila i Česká televize Ostrava. Závěrečného ceremoniálu s předáváním ocenění se zúčastnila starostka obvodu Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Ing. Arch. Liana Janáčková… Škoda je jen, že se pro pracovní vytížení nemohl dostavit nikdo z Krajského úřadu a tak svou přítomností celou přehlídku ještě více podpořit…

V Ostravě, 7.4.2003
Saša Rychecký – DIVIDLO Ostrava

Výsledky krajské přehlídky Dětské sólové recitace v i. Až iv. Kategorii a dětských divadelních a recitačních souborů ve dnech 4.-6. dubna 2003 v DIVIDLE DDM Ostrava-M.Hory

Od čtvrtku 3. do neděle 6. dubna 2003 se v DDM Ostrava – Mariánské Hory konala Krajská přehlídka dětské sólové recitace (v Ostravě poprvé) a již po sedmé i Krajská přehlídka “Dětská scéna 2003” dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů… Zúčastnilo se ve všech 4 kategoriích celkem 54 recitátorů z celého Moravskoslezského kraje, a k tomu jsme měli možnost vidět i celkem 16 souborů, z toho 14 soutěžních. Na každou kategorii, či obor byla odborná i laická porota (tu tvořili studenti Gymnázia Karviná, sdružující se v divadelním spolku LOGEM – a ti také zároveň vydávali i časopis Přehlídky UCHO, pomáhali jako hostesky, uklízeli, myli nádobí, zařizovali a vyřizovali, ubytovávali). V odborné porotě byli vskutku odborníci – recitace: Mgr. Jana Křenková ze Žďáru nad Sázavou, členka ústředního poradního sboru, právě tak jako Mgr. Petra Rychecká z Brna a Jan Karaffa z PdFOU Ostrava. Doplněni byli Jitkou Kvasničkovou a Mgr. Helenou Skálovou – Dramacentrum a DIVIDLO Ostrava a PaedDr. Hanou Rycheckou – SG Havířov. Recitační porota (spolu s organizátory) měla úkol vskutku nelehký – navázat na tradiční přehlídky v Zábřehu na Moravě (dnes jiný kraj) a udržet vysokou úroveň, kvalitu, dokázat všem zúčastněným z toho udělat svátek… Divadelní porotu tvořili: Mgr. Marián Lacko, ZUŠ Rimavská Sobota – Slovensko, Vlado Sadílek, herec, režisér, hudebník, dramaturg a výtvarník z Bratislavy – Slovensko, a Mgr. Petra Rychecká, vedoucí souboru BRNKADLA Brno, členka Ústředního poradního sboru…

Úroveň recitační přehlídky byla ve vše 4 kategoriích vskutku reprezentativní (tady bylo vidět velmi dobrou práci okresních porot, a je otázkou, kdo je v příštím roce zastoupí, jaká bude struktura, postupový klíč, když Okresy zanikají?). Pro obě odborné poroty (I.a II., a III. a IV. kategorie) bylo velmi obtížné určit postupující z těch nadprůměrných výkonů… Nakonec se dohodly poroty na těchto výsledcích:

I. kategorie:
1. místo: Karolína Kuňáková – Opava
2. místo: Jiří Macek – Jablunkov
3. místo: Tereza Štefková – Rýmařov
Tato místa jsou podle propozic konečná, bez postupu na NP v Trutnově…
II. kategorie:
Postup: Zuzana Stašicová – Ostrava
Postup: Barbora Čechová – Ostrava
Byla udělena další dvě ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
III. kategorie:
Postup: Ondřej Kopička – Opava
Postup: Jan Samiec – Jablunkov
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…
IV. kategorie:
Postup: Jakub Krzyzánek – Třinec
Postup: Adam Vojtovič – Ostrava
Byla udělena další 3 ocenění – ale již bez postupu na NP v Trutnově…

Přehlídky divadel a recitačních souborů se zúčastnilo 16 divadel, další dvě představení odehrálo DIVIDLO Ostrava mimo soutěž, jako dárek vystupujícím, a to oddíl Bráškové “Postel” a oddíl AG “Jak jsem potkal pštrosa”. I v této oblasti byla vesměs nadprůměrná kvalita, dlouhodobá a systematická práce se opravdu vyplácí. Odborná porota nakonec rozhodla takto:

Postup na NP v Trutnově v kategorii recitačních souborů:
DS “Střelky I” z Českého Těšína, které vede PaedDr. Iva Doudová” “BRZY, JAZYK OHÝBATI…”
Postup na NP v Trutnově v kategorii divadelních souborů:
LDO ZUŠ Český Těšín, vedený Josefem Bičištěm: Karel Jaromír Erben: “SVATEBNÍ KOŠILE”
Další ocenění odborné poroty (již bez postupu na NP v Trutnově):
DS “Rýpadlo, přívětivé pádlo” z Kopřivnice, vede Mgr. Miroslav Přívětivý:
Mirek Přívětivý a RPP: “PES TRANSVERSOPLANUS”
ZA AUTORSKÝ PŘÍNOS KOLEKTIVU SOUBORU…
DS ZUŠ Krnov, vedenému Markétou Juroškovou – Bezručovou:
Markéta Jurošková – Bezručová: “PARIDŮV SOUD”
ZA VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ SCÉNY A KOSTÝMŮ
DS “ŠTĚK” ZŠ Šrámkova v Opavě, který vede Daniel Kollmann:
Daniel Kollmann: “ŠTĚDRÝ DEN U SLIMÁČKŮ”
ZA KOMEDIÁLNÍ ZTVÁRNĚNÍ TÉMATU V INSCENACI
DS “Žákyně 9. třídy” ZŠ Hlučínská Bolatice, vedenému Pavlou Frankovou:
Vlastní tvorba: “NA ŠKUBAŇU”
ZA UDRŽOVÁNÍ TRADIČNÍHO DIALEKTU…
DS “Maňásek” ZŠ Větřkovice, který vede Marie Burianová:
“O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE”
ZA VYNIKAJÍCÍ PRÁCI S LOUTKOU…

Reportáž z přehlídky pořídila i Česká televize Ostrava. Závěrečného ceremoniálu s předáváním ocenění se zúčastnila starostka obvodu Ostrava Mariánské Hory a Hulváky Ing. Arch. Liana Janáčková… Škoda je jen, že se pro pracovní vytížení nemohl dostavit nikdo z Krajského úřadu a tak svou přítomností celou přehlídku ještě více podpořit…

V Ostravě, 7.4.2003
Saša Rychecký – DIVIDLO Ostrava