Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Krátkodobá mobilita – Go and See / s uzávěrkou 2. kola 2.9. 2019 – speciální výzva pro vybrané mezinárodní nevládní organizace registrované v UNESCO

Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2019:

Výzva pro vybrané mezinárodní nevládní organizace registrované v UNESCO
Podpora je určena pro následující mezinárodní nevládní organizace: ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT a AICA. Žadateli mohou být zástupci českých středisek mezinárodních nevládních těchto organizací na akce pořádané v rámci činnosti ústředí nebo národních středisek ITI, SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT a AICA, např. kongresy, zasedání komisí a komitétů.
Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU a
kteří zároveň nejsou zaměstnanci IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy. Tyto smlouvy mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude
podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů.
Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky pro udělení podpory
a) Zahraniční cesta se musí konat v rámci činnosti následujících mezinárodních nevládních organizací: SIBMAS, FIRT, AICT, UNIMA, ASSITEJ, OISTAT nebo AICA.
b) Cesta musí mít nekomerční charakter.
c) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé
pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
d) V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
e) Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).
f) Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise ve většině případů nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.
g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. do 31.12. 2019.

Účastníci výběrového řízení
Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Fyzická osoba je povinna doložit:
a) doporučující stanovisko příslušného českého střediska s podpisem předsedy organizace
b) motivační dopis
c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.)
d) kopie dokladu o trvalém nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Kritéria hodnocení a výběru:

 1. mezinárodní význam akce a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
 2. dosavadní výsledky činnosti žadatele a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR;
 3. aktivní účast žadatele na akci;
 4. přiměřenost nákladů a přiměřená délka pobytu pro naplnění cílů cesty;
 5. u opakovaně podpořených žadatelů komise přihlíží k dopadům cesty pro daný obor a ke kvalitě vypracování závěrečných zpráv.
  Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení
  Žádosti jsou od roku 2019 přijímány pouze na e-FORMULÁŘI „Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2019 – krátkodobá mobilita”. E-formulář najdete ZDE. ZDE.
  K vyplnění formuláře a nahrání povinných příloh je třeba přihlášení k emailovému účtu Google (bezplatné založení účtu ZDE).
  Povinné přílohy jsou součástí e-FORMULÁŘE (do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (pouze ve formátech PDF, Doc, Docx, Jpg/každá příloha musí v názvu obsahovat jméno žadatele).
  Seznam povinných příloh (max. počet příloh: 5):
  a) doporučující stanovisko příslušného českého střediska s podpisem předsedy organizace;
  b) motivační dopis;
  c) specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);
  Žádosti budou posouzeny v roce 2019 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:
  · k 31. 3. 2019 žádosti doručené do 20.3. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou
  od 1. 1. do 31. 12. 2019
  · k 1.10. 2019 žádosti doručené do 2. 9. 2019 (rozhoduje datum odeslání) pro akce, které proběhnou od 6. do 31. 12. 2019.