Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Krátkodobá mobilita – Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro rok 2017

Výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2017 /s uzávěrkou 2. kola 11.9. 2017/

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (dále jen IDU) jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení (2. kolo) je pro rok 2017 vyčleněna celková částka ve výši 679 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

1. Základní podmínky

a)  Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

b) Cesta musí mít nekomerční charakter.

c) Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění

d) Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.

f)  Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.

g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2017.

h) Z udělené podpory není možné hradit účastnické poplatky.

 

2.         Účastníci výběrového řízení

Výběrové řízení je určeno:

– pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají, trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR;

– fyzická osoba je povinna spolu s přihláškou přiložit:

  1. CV a doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit;
  2. motivační dopis;
  3. doporučení zastřešujícího oborového profesního sdružení, českého střediska mezinárodní nevládní organizace, státní instituce či stanoviskem jiné odborné organizace nebo uznávané nezávislé osobnosti;
  4. specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);
  5. doklad o aktuálním bankovním spojení;
  6. kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

3.        Kritéria výběru

a)  Žádosti posuzuje Komise pro krátkodobou mobilitu složená z odborníků tak, aby byl každý obor jmenovaný v části 1c zastoupen; dalšími členy jsou zástupci IDU. Komisi jmenuje jako svůj poradní orgán ředitelka IDU, její složení a činnost jsou upraveny statutem a jednacím řádem, který je vydán formou Příkazu ředitelky IDU.

b) Kritéria hodnocení a výběru:

–  mezinárodní význam akce;

–  její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;

–  dosavadní výsledky činnosti jednotlivce;

– odborné předpoklady jednotlivce a jeho schopnost předat poznatky ze zahraniční cesty v ČR (praktické uplatnění získaných zkušeností v zahraničí např. formou publikování v odborném tisku, kurátorská příprava apod.);

–  přínos akce pro odbornou práci IDU;

c) Komise posuzuje všechny žádosti bez ohledu na proporcionální zastoupení jednotlivých oborů.

 

 4.         Postup při přijetí žádosti a vyhodnocení výběrového řízení

a) Přijetí žádosti

– písemné žádosti jsou přijímány na formuláři „Přihláška do výběrového řízení IDU na podporu zahraničních kontaktů v oblasti Profesionálního umění pro rok 2017 – krátkodobá mobilita” (ke stažení na odkaze http://www.idu.cz/cs/vyberove-rizeni-na-podporu-zahranicnich-kontaktu-v) a evidovány tajemníkem odborné komise v sekretariátu ředitelky IDU. Doručit žádost je nutné poštou na adresu: Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 (rozhoduje datum odeslání) a zároveň elektronicky na emailovou adresu pavel.storek@divadlo.cz (pro zařazení žádosti do výběrového řízení je nutno žádost zaslat oběma způsoby);

– do výběrového řízení jsou zařazeny pouze úplné žádosti obsahující všechny povinné přílohy (jejich výčet je uveden v rubrice „Povinné přílohy“ – viz formulář žádosti);

– žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2017 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

  • k 15. 3. 2017 žádosti doručené do 20.2. 2017 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2017 
  • k 30. 9. 2017 žádosti doručené do 11. 9. 2017 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 6. do 31. 12. 2017

b) Vyhodnocení a výběr

– komise předkládá své závěry ve formě písemného dokumentu ředitelce IDU;  rozhodnutí ředitelky je konečné a není proti němu odvolání;

– konečné výsledky budou zveřejněny na webových stránkách IDU vždy nejpozději do 25 dnů po uzávěrce žádostí;

– s úspěšnými žadateli bude uzavřena příkazní smlouva podle občanského zákoníku.

Kontaktní osoba: Pavel Štorek (pavel.storek@divadlo.cz, tel. 224 809 116).

Přihláška ke stažení ZDE

Obecné podmínky ke stažení ZDE