Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Soubory účinkující na festivalu v roce 2002

Divadlo v Dlouhé

O uměleckých úspěších Divadla v Dlouhé v posledních letech nejlépe vypovídají nominace a ceny v prestižních anketách divadelních odborníků jako jsou Cena Thalie, Cena Alfréda Radoka, Cena SAD, Anketa Divadelních novin o nejlepší inscenaci roku, ceny z festivalů aj. pro inscenace Létavý lékař a Kdyby prase mělo křídla (1996/97), Kouzelný vrch a Konec masopustu (1997/98), Zlomená závora a Velkolepý paroháč (1998/99), Kabaret Vian-Cami a Opice a ženich (1999/2000), Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Kabaret Undine a Obrazy z Francouzské revoluce (2000/2001).
Bezpočet nominací a cen získali rovněž herci a herečky,scéničtí výtvarníci, autoři hudby aj. za své role a umělecké počiny v uvedených inscenacích.
Více informací o divadle na http://www.divadlovdlouhe.cz

Divadelní spolek Bořivoj

Divadelní spolek s názvem Bořivoj vznikl počátkem devadesátých let. Vytvořila ho parta lidí, kteří chtěli dělat divadlo s vlastními autorskými představeními, divadlo, v němž by vedle loutek hráli i oni sami a jejich diváci. Měli k tomu ty nejlepší předpoklady. Absolvovali DAMU – obor loutkoherectví, výchovná dramatika, či autorskou tvorbu u prof. I. Vyskočila. Sami vyrábějí loutky a scénu. A co je smyslem jejich úsilí? Nabídnout dětem jinou formu vzdělávání i divadla.
S příběhem rytíře Jana ze Smojna se děti seznamují nejen jako diváci, ale i jako přímí účastníci děje. V jednotlivých dílnách mají možnost zamýšlet se nad situacemi příběhu, vyjádřit svůj názor, obohatit příběh svými nápady a spolupracovat s herci na ději. Zároveň s estetickým vnímáním a sdílením divadelního tvaru se tu uplatňují i složky sociálně – osobnostního rozvoje (kooperace, tvořivé myšlení, pohybová tvořivost a pod.). Divadelně-dramatická forma inscenace je výsledkem roční práce tvůrčího týmu divadla Bořivoj, jehož členové zde uplatňují zkušenosti z oblasti divadla, pedagogiky a tvořivé dramatiky.

DISK – divadelní studio AMU

Divadelní studio DISK slouží ke zveřejňování prací studentů a pedagogů divadelní fakulty. Jako účelové zařízení studiového charakteru je DISK součástí výukových procesů vycházejících z učebních plánů jednotlivých programů příslušných oborů DAMU. Jeho provoz supluje podmínky profesionálních divadel jako součást výukového procesu posluchačů.
Celé divadlo je architektonicky komponováno zcela netradičně. Je chápáno jako otevřený prostor, ve kterém se vztah jeviště a hlediště může variabilně měnit podle záměrů tvůrců. Vyrostlo díky prozíravosti a houževnatosti řady akademických funkcionářů a pedagogů v roce 1998 přímo uprostřed objektu divadelní fakulty v Karlově ulici poté, co v roce 1991 musela divadelní fakulta a její školní scéna DISK opustit objekt Unitárie v Karlově ulici, kde sídlila od roku 1945.
Více informací o divadle na http://www.d.amu.cz/disk

Divadlo Polárka

Divadlo Polárka je profesionální brněnské divadlo, které vzniklo v roce 1999 z loutkového divadla Jitřenka. Originalita a kouzlo tohoto divadla spočívá v jeho programovém zaměření na dva odlišné samostatné proudy: na tvorbu pro děti a na tvorbu pro dospělého diváka, především pro mladé lidi. V linii dětské tvorby se snaží oslovit malé diváky hledáním současných původních pohádek, nacházením pohádek neznámých či málo známých a originálním, hravým přístupem k pohádkám klasickým. Nepřehlédnutelná a naprosto ojedinělá je spolupráce s mladými divadelními tvůrci, především s absolventy a se studenty Divadelní fakulty JAMU. Talentovaní režiséři, výtvarníci, hudebníci a další umělci mají v Divadle Polárka příležitost změřit své síly, mají možnost uplatnit svou hravost a fantazii v pohádkovém světě. Jejich profesní nezkušenost a malá řemeslná zaběhanost se přitom ukazuje být neocenitelnou předností, neboť svým osobitým přístupem vnášejí do tvorby pro děti překvapivou neotřelost, podivuhodnou barevnost a tolik potřebnou svěžest.
Více informací o divadle na http://www.divadlopolarka.cz

Divadlo DNO

DNO je otevřené společenství lidí, kteří chtějí něco tvořit, ať už v divadle, hudbě či výtvarné oblasti. Divadelní aktivity DNA začaly v roce 2000 představením Variace na slavné téma Cyrano. Jirka Jelínek vyšel z královéhradeckého divadla Jesličky a sestavil samostatný divadelní projekt spolu s Tomášem Komárkem. Od té doby DNO uvedlo tato divadelní představení: Dalibor, Rychlé šípy, Báj – báj, Variace na slavné téma Cyrano, Hop, Rybstory a připravuje 4+1. Pouze dvě hry: Rychlé šípy a Dalibor, jsou obnovená představení, uvedená v divadle Jesličky. DNO se úspěšně zúčastnilo se svými autorskými představeními několika divadelních přehlídek (Loutkářská Chrudim 2000, 2001; Jiráskův Hronov 2001; Přelet nad loutkářským hnízdem 2001; festival Popelka v Rakovníku 2001…). Mezi další aktivity DNA patří pořádání “tématických výstav” v Hradci Králové, asi 4x ročně. Kromě výstavy na společné téma se v rámci večera představí vždy divadlo a kapela, převážně amatérské soubory, o kterých se média příliš nezmiňují. Celé to vytváří velmi kreativní podhoubí, které se společnou tvorbou doplňuje, vytváří nové kontakty a rozšiřuje si kulturní povědomí. Divadlo DNO se velice rádo účastní i dalších akcí: např. Ostrovy Neklidu v Pardubicích, drakiáda pro děti v Rašovicích, Mělnická Jizerská Padesátka.
Více informací o divadle na http://www.divadlo.cz/dno

Výchovná dramatika neslyšících JAMU Brno

V roce 1992 bylo na Difa-JAMU otevřeno speciální tříleté bakalářské studium pro neslyšící – Výchovná dramatika neslyšících (VDN) se zaměřením na pohybové disciplíny. Během těchto tří let je posluchačům věnována péče především v oblasti rozšíření jejich pohybové zdatnosti a znalosti (pohybová průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním(. Důležitou složkou studia je předmět “pohybové divadlo” – studium pantomimy, divadla využívajícího prvků tzv. totální komunikace. Je kladen důraz na pohybovou a výtvarnou kreativitu posluchače (výtvarné techniky, práce s maskou a loutkou atd.). Výsledky jsou uplatňovány především v pedagogické praxi při práci s dětmi a také v divadelních představeních pro veřejnost. Na pomezí praxe a teorie se pohybuje psychologie sebepoznání, relaxační techniky a logopedie. Ke studiu patří i zdokonalování znakového jazyka, studium cizích jazyků a práce na počítači. Teoretické přednášky jsou z oblasti historie umění a divadla, především však se zaměřením pedagogickým (zdravověda, základy školní hygieny, speciální pedagogika, surdopedie, pedagogická a vývojová psychologie). Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do znakové řeči. Posluchači mají k dispozici i písemný záznam teoretických přednášek. Tlumočník do znakové řeči je přítomen i na všech akcích, které škola pořádá.
Absolventi tříletého bakalářského studia působí především jako pedagogové a vychovatelé na různých stupních základních škol pro sluchově postižené děti a mládež. Ti studenti, kteří mají zájem o divadlo, mají možnost rozvíjet své pohybové a herecké dovednosti v roční nadstavbě herecké specializace . Již během studia vznikly zajímavé inscenace, které obohatily nejen kulturní život neslyšících, ale zaujaly i slyšící publikum. Soubor VDN, který nadále hraje své inscenace byl již hostem na mnoha přehlídkách v České republice (byl oceněn na Mezinárodním festivalu vysokých škol v Brno 1996, 1998, v Praze 1997, na Mezinárodním festivalu pantomimy neslyšících Brno 1995, dále na festivalech Mateřinka 1997, z dalších festivalů to byl např. Kašparův Kolínský memoriál a Divadlo evropských regionů v Hradci Králové). Také hostoval na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Německu, Francii, Anglii a Belgii.
Více informací o divadle na http://www.divadlo.cz/vdn

Buchty a loutky

Divadlo Buchty a loutky vzniklo náhodou a souhrou příznivých okolností. Tehdejší ředitel chebského divadla (1991) totiž chtěl otevřít něco jako loutkové studio a tak se obrátil na, tehdy čerstvého, šéfa loutkářské katedry Josefa Kroftu a ten mu doporučil Marka Bečku, tehdy čerstvého, absolventa loutkářství. Ten pak oslovil několik spolužáků a už to jelo.
Postupně se soubor vrátil zpátky do Prahy, odkud většina členů beztak pocházela a jako občanské sdružení tu funguje dodnes. Za těch uplynulých deset let daly Buchty a loutky dohromady 21 repertoárových premiér, několik z nich si přivezlo fůru cen z různých festivalů, šest se jich hraje v téhle sezóně: poslední pro děti je “Opička Jenovéfa” a pro dospělé bigbítový “Koncert Josef K.”.
Soubor tvoří víceméně šest až sedm lidí.
Snaží se o prosazení jako divadlo nezávislé, ale výsledky práce srovnatelné se statutárními divadly.
Divadlo Buchty a loutky jezdí po Čechách, Moravě, blízkém /Slovensko/ i vzdáleném /nejdál Hong Kong/ zahraničí a jestli neumře, tak to bude dělat pořád… Ale to už bude jiná pohádka.
Více informací o divadle na http://www.divadlo.cz/buchty

Ty-já-tr

Dětský dramatický soubor Ty-já-tr oslavil loni deset let od svého vzniku. Vsoučasnosti je jedním z největších souborů v Praze. Mezi jeho členy patří více než 170 dětí a mladých lidí ve věku od čtyř do dvaceti let, převážně o obyvatele Prahy 7.
Škála činnosti souboru je velmi pestrá. Členové souboru se pod vedením odborníků věnují výuce dramatické a literární výchovy a herectví, soubor pořádá pravidelná představení pro veřejnost v divadle Radar, organizuje veřejně přístupné soutěže v uměleckých disciplinách a reprezentuje město na renomovaných národních přehlídkách a festivalech (Wolkerův Prostějov 1999, Šrámkův Písek 1999, Popelka Rakovník 1999). DDS Ty-já-tr je hlavním uživatelem Divadla Radar, kde dokázal v posledních letech vybudovat příjemné kulturní prostředí.

Divadlo Neslyším

Divadlo Neslyším je jediným profesionálním souborem neslyšících v České republice. V dubnu roku 2000 bylo otevřeno jako I. sekce Divadla v 7 a půl premiérou inscenace “Romeo a Julie”. V té době divadlo vystupovalo pod názvem Vlastní divadlo Neslyšících, který byl s počátkem sezóny 2001/2002 změněn na Divadlo Neslyším. Divadlo má v repertoáru jak inscenace pro děti, tak pro dospělé, jeho tvorba je určena pro slyšící i pro neslyšící. Soubor od svého vzniku hostoval v mnoha divadlech doma i v zahraniční (Slovensko, Rakousko, Španělsko, Turecko ….).

Konzistence médi

Divadlo Konzistence médi se věnuje u nás doposud opomíjenému žánru vizuálního stínového divadla v kombinaci s živými akcemi “viditelných” herců.