Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zápis Valné hromady ASSITEJ dne 27.6.2003

Přítomni: Valné hromady se zúčastnilo 23 členů Českého střediska ASSITEJ
Předseda výboru Vladimír Hulec přivítal hosty a zahájil Valnou hromadu představením přítomných členů výboru Českého střediska ASSITEJ (A. Lošťáková, M. Hoskovcová, L. Horký, Z. Jindrová) a omluvou těch, kteří se z pracovních důvodů setkání nemohli zúčastnit (J. Provazník, Z. Mikotová, J. Strejcovský a A. Rychecký).

Vlastní průběh VH

1) Jednotliví členové výboru přednesli Zpráva o činnosti střediska ASSITEJ v uplynulém období, v níž informovali o nejvýznamnějších aktivitách střediska v posledních 4 letech:
– Počínaje rokem 2001 organizuje středisko oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež v ČR
– Od roku 2001 se středisku už třikrát podařilo zorganizovat v Praze přehlídku ke Světovému dni divadla pro děti a mládež (vlastními silami, s pomocí Divadelního ústavu, Sdružení pro tvořivou dramatiku a hlavního města Prahy).
– Od roku 2002 uděluje České středisko ASSITEJ Cenu ASSITEJ tvůrci, který se významně zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež v ČR (2002 – Jan Borna, 2003 – Eva Tálská).
– S ohledem na rozpočet se středisku daří vysílat delegáty k pracovním cestám na seminářích, kongresu a festivalech v zahraničí (viz přehled výjezdů).
– Výboru se podařilo dokončit Adresář souborů, které se programově zabývají divadelní tvorbou pro děti a předložila ho účastníků VH k diskusi a k doplnění.
– Pracovní skupina připravuje výběr původních divadelních textů pro děti a mládež pro mezinárodní publikaci ASSITEJ.
– Tradičně v rámci Pražského quadrienále uspořádálo mezinárodní seminář “Labyrint divadla pro děti a mládež”, jehož se kromě domácích odborníků zúčastnílo i 8 zahraničních hostů (v čele s prezidentem ASSITEJ International prof. Wolfgangem Schneiderem).
– V Malém sále Divadelního ústavu byla instalována výstavka dokumentující průběh dosavadních třech Přehlídek na oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež a připomínající vybrané “dětské” inscenace Divadla v Dlouhé (Jak jsem se ztratil aneb …., Kdyby prase mělo křídla, Epochální výlet pana Broučka …….., Soudné sestry). Podrobné zprávy o činnosti v letech 2000, 2001, 2002 a 2003 byly účastníkům k dispozici v písemném provedení.

2) Po zprávě o činnosti následovala diskuse, v níž přítomní ocenili připravený adresář a rovněž rozesílání informací o festivalech, seminářích, dílnách konaných v zahraničí a časté doporučování jednotlivců či souborů organizátorům akcí. Účastnici si sdělovali své zkušenosti z jednání se zahraničními partnery a doporučili středisku pokračovat v těchto aktivitách.

3) Valnou hromadu přišel v této fázi jednání pozdravit prof. Wolfgang Schneider, prezident ASSITEJ International. Vyjádřil radost, že byl pozván na seminář a že může být přítomen valné hromadě. Připomenul hlavní cíle ASSITEJ a ujistil, že GS ASSITEJ je kdykoliv připraven všem pomoci radou, kontakty, doporučením, nápady. Zdůraznil nutnost vzájemné informovanosti a provázanosti GS, jednotlivých národních středisek ASSITEJ a jejich členů. Předávání informací je základem všeho.

4) Volba nového výboru. Na závěr Valné hromady ASSITEJ proběhla volba nového výboru. Dosavadní předsednictvo projevilo zájem pokračovat ve svých funkcích a dokončit rozpracované projekty a proto se rozhodlo znovu kandidovat v nezměněném složení (L. Horký, M. Hoskovcová, V. Hulec, Z. Jindrová, Z. Mikotová, A. Lošťáková, J. Provazník, A. Rychecký, J. Strejcovský).
Písemně ani z pléna žádný jiný kandidát do výboru ASSITEJ navržen nebyl. Volba v souladu se Stanovami Českého střediska ASSITEJ proběhla tajným hlasováním.
Odevzdáno bylo 18 platných hlasovacích lístků a všichni kandidáti byli zvoleni. Nově zvolený výbor si ze svého středu vybere předsedu při první společné schůzi v září 2003.

Zapsala A. Kulhánková