Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zápis Valné hromady ASSITEJ ze dne 19.9.2017

Předseda výboru Vladimír Hulec přivítal hosty a zahájil Valnou hromadu stručnou informací o historii českého centra i mezinárodní organizace ASSITEJ a zprávou o její činnosti v letech 1996-2017, kdy byl předsedou českého centra a účastnil se většiny světových kongresů.

1)  Informoval o nejvýznamnějších aktivitách střediska v posledních letech:

      –    Počínaje rokem 2001  organizuje středisko oslavy Světového dne divadla pro děti
           a mládež v ČR a pořádá k této příležitosti Přehlídku ke Světovému dni divadla pro
           děti a mládež (letos už posedmnácté) – vlastními silami, s pomocí Institutu umění
           –  Divadelního ústavu, Sdružení pro tvořivou dramatiku a hlavního města Prahy).
      –     Od roku 2002 uděluje České středisko ASSITEJ Cenu ASSITEJ tvůrci, který se
           významně zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež v ČR (prvním oceněným
           byl  v roce 2002 Jan Borna, zatím poslední Michaela Homolová).
      –     S podporou IDU  se středisku podařilo vyslat delegáty na kongresy ASSITEJ,
            které se  konají každé 3 roky, posledních kongresů (v Polsku v r. 2014) a v JAR
            v roce 2017 se zúčastnila 3-členná delegace (V. Hulec, D. Bednáriková, L. Horký).
            Cesty byly umožněny díky podpoře IDU a díky úspěšným žádostem jmenovaných
            o příspěvek na krátkodobou mobilitu.
V. Hulec dále informoval o aktuální činnosti střediska včetně oslovení nových členů. Na existující starý seznam a na vybrané adresy souborů i jednotlivců tohoto oboru byl v průběhu jara a pak znovu v létě odeslán dopis s informací o činnosti a smyslu ASSITEJ s plánem dalších aktivit v rámci českého střediska a výzvou k členství. Adresáti byli vyzváni, aby potvrdili svůj zájem o další členství v organizaci. Do doby konání VH se sešlo cca 40 přihlášek. V oslovování nových členů bude středisko dále pokračovat, protože věří, že ASSITEJ má smysl a je jen na jeho členech, jakým směrem se bude ubírat. Může být platformou pro reflexi práce v oboru, může být mediátorem dění v tuzemsku i v cizině, může zprostředkovávat kontakt s cizinou, může být partnerem, který dokáže zaštítit v krizových situacích, může poskytovat prostor ke vzájemné komunikaci a inspiraci, může mít sílu (možnost) kontaktovat svými návrhy nejen MK ČR ale i MŠMT ČR. Mnohé z toho české středisko dělá a dělalo, nicméně je čas zamyslet se na prioritách a možnostech
2)  Martina Pecková Černá, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jež  koordinuje aktivity českých středisek,vysvětlila postavení mezinárodních nevládních divadelních organizací (MNDO) v IDU.
Načrtla 3 možné úrovně spolupráce ASSITEJ s IDU:
       a) IDU je administrátorem čs. střediska ASSITEJ, dodává organizaci servis, sekretáře, komunikuje se zahraničím, hradí roční členské příspěvky
       b) Středisko ASSITEJ si navíc založí spolek, který bude žádat o granty a získávat tak peníze na další projekty.
      c) Středisko se úplně od IDU osamostatní, tuto možnost žádná ze 7 MNDO nevyužívá a ani IDU o to nestojí.
3)  Stávající výbor považuje za nejvhodnější 2. variantu. Dále navrhuje pokračovat v pořádání Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež a – tak jako letos – obohatit i v příštích ročnících její program veřejnou besedou, případně odbornými reflexemi a semináři oboru. Současně pokračovat v udělování Ceny ASSITEJ a obnovit tradici seminářů konaných při PQ. Člen výboru Luděk Horký navrhl intenzivnější spolupráci se zahraničními členy a aktivisty mezinárodní ASSITEJ, především ze zemí nám historicky a geograficky blízkých, k čemuž se uvázal aktivně napomoci. Dagmar Bednáriková (na Skype) informovala o svých aktivitách v rámci mezinárodní ASSITEJ a zdůraznila možnosti, jež tato organizace nabízí.
Výbor navrhl přeměnit existující Sdružení Divadlo pro děti a mládež (o.s.) na zapsaný spolek, aby středisko mohlo nadále žádat na svou činnost granty přes magistrát, Prahu 1 a  MK ČR. O aktivitách střediska rozhodne nový výbor.
4) Volba nového výboru.
Na závěr schůze se konala volba nového výboru střediska ASSITEJ, účastníci byli informováni, že 2 členky výboru  Z. Jindrová a A. Lošťáková, se rozhodly již dále nekandidovat, nabídly však spolupráci, kdykoliv bude potřeba. V. Hulec jim jménem výboru poděkoval za mnohaletou činnost. Ostatní členové výboru (D.Bednáriková, L.Horký, M. Hoskovcová,  A. Hrnečková,  J. Hulák, V. Hulec, Z. Mikotová, J. Provazník) se rozhodli pokračovat v práci výboru – pokud budou zvoleni
– i nadále. Všichni přítomní kandidáti stručně informovali o tom, jak a proč jsou členy výboru a co v rámci této činnosti vykonávají. V. Hulec oznámil, že i v případě zvolení do výboru už dále nebude kandidovat na funkci předsedy.
Účastníci VH byli vyzváni, aby se – pokud je činnost ASSITEJ zajímá – a mají pocit, že moho činnosti ASSITEJ posunout či obohatit – na kandidátku zapsali.
Nakonec byla kandidátní listina rozšířen o:
Petra Haška, Malé divadlo ČB, Geisslers
Barboru Látalovou, Tanec Praha
Terezu Sochovou, Divadla Disk
Petra Tesárka, nezisková organizace Betynka
Zuzanu Vojtíškovou, ČT Praha
Členství ve výboru je bezplatné, výbor se má během roku sejít nejméně 3x a počet jeho členů podle stanov je 9-13 osob.
Volba v souladu se Stanovami Českého střediska ASSITEJ proběhla veřejným hlasováním.
Zvolen byl 11 členný výbor ve složení: D. Bednáriková, P. Hašek, L. Horký, A. Hrnečková,
J. Hulák, V. Hulec, B. Látalová, Z. Mikotová, J. Provazník, T. Sochová, Z. Vojtíšková.
Nově zvolený výbor si ze svého středu vybere předsedu při první společné schůzi v listopadu 2017.