Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva ze 14. Kongresu ASSITEJ

Kongres ASSITEJ se uskutečnil 23.-26.7.2002 v jihokorejském Seoulu za účasti 76 delegátů ze 40 zemí (Austrálie, Belgie, Brazílie, ČR, Čína, Dánsko, Estonsko, Filipíny, Finsko, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Kamerun, Kanada, Keňa, Korea, Lotyšsko, Litevsko, Maďarsko,Malajsko, Namibie, Nizozemí, Německo, Norsko, Polsko, Rusko, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Tanzániem Turecko, Uganda, USA, Vietnam, Wales, Zambie, Zimbabwe). Dalších 9 zemí bylo při hlasování zastoupenou prostřednictvím pověřených zástupců. České středisko ASSITEJ na kongresu reprezentoval předseda střediska Vladimír Hulec.

Seoul se své hostitelské úlohy zhostil s velkou vervou a velmi úspěšně. Jednalo se o první kongres tohoto milénia a o první kongres ASSITEJ v Asii, což pro organizátory bylo výzvou a příležitostí k přípravě velkolepého zahajovacího ceremoniálu a dalších speciálních akcí, slavností, setkání, představení a mezinárodních workshopů (6). Pro účastníky byly připraveny také atraktivní výlety za poznáním přírodních krás a historických pamětihodností okolí Seolu.

V rámci kongresu se uskutečnila mezinárodní přehlídka divadel pro děti a mládež, v jejímž rámci bylo prezentováno celkem 29 souborů (z toho 10 korejských a 19 zahraničních).

Vlastní průběh a výsledky 14. Kongresu ASSITEJ.

  1) Valné shromáždění po diskusi schválilo pracovní program organizace na následující období 2002-2005. Nejdůležitější úkoly:

 • Pokračovat v udělování Honorary President´s Award (Cena čestných prezidentů ASSITEJ)
 • Hledat cesty, aby se členové ASSITEJ mohli scházet častěji mezi kongresy.
 • Snažit se o užší vztahy s UNESCO
 • Hledat způsoby spolupráce s obdobnými organizacemi (např. UNIMA)
 • Podněcovat organizování mezinárodních akcí (seminářů, konferencí)
 • Pokračovat ve vydávání Annual ASSITEJ nebo podobné publikace
 • Udržovat slavení Světového dne divadla pro děti a mládež
 • Zlepšit komunikaci mezi exekutivou, středisky a jejími členy
 • Pokračovat v budování archivu ASSITEJ
 • Zavést Katalog ASSITEJ her (scénářů divadelních her pro děti a mládež)
 • Vylepšovat stále ASSITEJ web-site a zvyšovat jejich návštěvnost
 • Revidovat platné Stanovy ASSITEJ a připravit návrhy změn, jsou-li potřeba
 • Revidovat kritéria pro prominutí placení členských příspěvků
 • Hledat možnosti podpory národních středisek ASSITEJ s finančními těžkostmi

2) Pořadatelem příštího Kongresu ASSITEJ 2005 byl zvolen kanadský Montreal, který v hlasování porazil waleský Aberystwyth a australské Adelaide.

3) Prezidentem ASSITEJ na další období byl zvolen Wolfgang Schneider z Německa (dosavadní prezident Harold Oaks z USA již znovu nekandidoval).
Viceprezidenty se stali Tony Mack (Austrálie), Luiza Monteiro (Brazílie) a Remi Boucher (Kanada). Generálním sekretářem byl zvolen Niclas Malmcrona ze Švédska a funkci pokladníka bude vykonávat Klaus Eggert z Dánska. Zvolení členové exekutivy:
Tony Mack (Austrálie), Stephan Rabl (Rakousko), Luiza Monteiro (Brazílie), Remi Boucher (Kanada), Ivica Simic (Chorvatsko), Wolfgang Schneider (Německo), Jeremy Turner (Velká Británie), Kim Woo-Ok (Korea), Michail Bartenev (Rusko), Peter Rinderknecht (Svýcarsko), Hagit Rehavi Nikolayevski (Izrael), Yuriko Kobayashi (Japonsko).

4) Byly projednány a schváleny zprávy o činnosti GS ASSITEJ, o činnosti finanční a statutární komise, komise komunikačně-publikační a komise umělecké. Odsouhlasena byla také zpráva o hospodaření organizace.

5) Byla předána Honorary Presidents Award vítězce Suzanne Osten ze souboru Unga Klara Stockholm a upomínkové diplomy finalistům soutěže (za nepřítomného Jana Bornu diplom převzal Vladimír Hulec).

6)

  Umělecká komise v rámci kongresu uspořádala diskusní fórum “Umělecký vývoj divadla pro děti a mládež ve světě”. Výsledkem debaty byla tato doporučení:

 • v představeních divadla pro děti a mládež více využívat moderní tanec a loutky
 • více propagovat divadlo pro děti a mládež
 • podporovat a prosazovat divadlo pro děti a mládež jako součást učebních programů.

7) Závěr jednání Valného shromáždění ASSITEJ byl ve znamení díků.
Poděkování se dostalo odstupujícímu prezidentovi Haroldu Oaksovi, minulé exekutivě a úřadujícímu generálnímu sekretáři Niclasu Malmcronovi za vykonanou práci pro ASSITEJ, korejskému středisku ASSITEJ a speciálně Kim Woo-Okovi za přípravu kongresu a všem přítomným delegátům za účast na kongresu.

DĚKUJEME SEOULE A NA SHLEDANOU V MONTREALU !