Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2002

Výbor se během roku 2002 sešel k 5 společným schůzím a středisko pod jeho vedením průběžně pracovalo na zvýšení transparentnosti činnosti organizace, na mapování kvalitní práce v této oblasti a informování o ní, na vytvoření databáze kvalitních divadelních textů pro děti a mládež. Pokouší se dobudovat aktivní faktickou členskou základnu /členství individuální i korporativní/, snaží se vytvořit Adresář souborů, věnujících se divadlu pro děti a mládež. Středisko informovalo členy střediska o konaných zahraničních přehlídkách, seminářích, konferencích a workshopech. Pokud o to byl požádán zahraničními partnery, výbor střediska doporučoval soubory nebo jednotlivá představení k možné účasti na zahraničních akcích.

České středisko v roce 2002 navázalo na započatou tradici oslav Světového dne divadla pro děti a mládež a opět se v březnu 2002 připojilo k celosvětovému připomenutí tohoto divadelního svátku uspořádáním 4 denní minipřehlídky inspirativních představení z oblasti amatérského divadla pro děti a mládež, divadla hraného dětmi i vybraných zajímavých inscenací statutárních souborů a nezávislých skupin. Spolupořadatelem přehlídky bylo hlavní město Praha a DAMU, místem konání přehlídky bylo Divadlo v Celetné a Klub Mlejn. Při její realizaci Divadelní ústav dále spolupracoval se Spolkem Kašpar, Divadlem v Dlouhé, Klubem Mlejn a ARTAMOU. V rámci přehlídky bylo odehráno 17 kvalitních představení vybraných soborů (Divadlo Polárka Brno, Divadlo v Dlouhé, Soubor Bořivoj, IV. ročník katedry činoherního herectví DAMU, Ateliér výchovné dramatiky JAMU Brno, Ty-já-tr Praha, Buchty a loutky, Divadlo Neslyším, DNO Hradec Králové, Konzistence médi Praha).
Přehlídku navštívilo přes 1 200 diváků, těšila se slušnému mediálnímu zájmu (tisková beseda a 11 článků v 9 denících).
Středisko rovněž iniciovalo oslavu Světového dne divadla v celé ČR. Na výzvu výboru, aby divadla dne 20.3.2002 sehrála představení pro děti, zareagovalo velké množství souborů a kulturních zařízení. Celkem se v České republice k oslavě Světového dne divadla pro děti a mládež přihlásilo 66 souborů z 19 měst ČR s celkem 92 představeními. Některé instituce dokonce k této příležitosti uspořádaly malé či větší festivaly tvorby pro děti a mládež /Pidivadlo Praha – stálá scéna Vyšší odborné školy herecké, Divadlo Gong Praha, Centrum volného času Brno-Lužánky a Dividlo Ostrava/. Závěrem roku 2002 již opět probíhaly přípravy dalšího ročníku oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež 2003.
V polovině roku byly zprovozněna i anglická verze webových stránek Českého střediska ASSITEJ.

Výbor Českého střediska ASSITEJ započal v roce 2002 s udělováním Ceny Českého střediska ASSITEJ, kterou hodlá pravidelně každým rokem ocenit a symbolicky odměnit výjimečný umělecký počin či významnou osobnost v oblasti divadla pro děti a mládež. Prvním držitelem tohoto ocenění se stal režisér Jan Borna. Cena Českého střediska ASSITEJ byla Janu Bornovi slavnostně předána ve Světový den divadla pro děti a mládež dne 20.3.2002 v Divadle v Dlouhé před představením Jak jsem se ztratil aneb Malý vánoční příběh.

České středisko ASSITEJ (ihned po srpnových povodních) informovalo generální sekretariát organizace, její vrcholné představitele a všechna členská národní střediska (přes 65 zemí) o těžké situaci Divadla v Dlouhé. V odeslaném materiálu byly podrobně popsány a vyčísleny škody divadla (včetně dokumentujících fotografií), pojmenovány nejnutnější potřeby a uvedeny přímé kontakty na divadlo a jeho konto. V průběhu druhé poloviny roku pak odpovídalo na četné dotazy o aktuální situaci Divadla v Dlouhé.

Jedinou zahraniční cestou bylo vyslání předsedy výboru ASSITEJ Vladimíra HULCE na Kongres ASSITEJ v jihokorejském Seoulu (18.-28.7.2002).

Středisko poskytovalo zájemcům na vyžádání písemné i ústní informace o středisku ASSITEJ, o představeních pro děti a mládež, o festivalech, o tvořivé dramatice aj. Větší pozornost byla věnována paní Lise DURBACH (USA) a členům Jyväskylä theatre z Finska pod vedením Pakky SANKILAMPIHO (46 osob).

Celkem byly v roce 2002 sekretariátem Českého střediska ASSITEJ přijato 47 osob (bez finančních nákladů pro DÚ/ASSITEJ).