Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Stanovy

HLAVA I

Vznik

Protože divadelní umění je universálním vyjadřovacím prostředkem všeho lidstva, které má možnost a sílu ovlivňovat početné skupiny národů na celém světě ve službách míru, a také s ohledem na roli divadla, kterou může hrát ve výchově mladé generace, zřizuje se mezinárodní autonomní organizace s názvem mezinárodní Asociace divadel pro děti a mládež.

Článek 1
1. Cílem Asociace je sjednotit divadelní kolektivy, organizace a jednotlivce na celém světě, kteří zasvětili svou činnost divadlu pro děti a mládež.
2. Tato Asociace je prosta politických, náboženských nebo rasových omezení jakéhokoli druhu.
3. Oficiálními jednacími jazyky na GS /generálním shromáždění/ bude pracovní jazyk angličtina a jazyk hostitelské země s možností dalšího jazyka dle potřeby. Při příležitosti mezinárodních konferencí bude pracovním jazykem jazyk hostitelské země a angličtina s možností dalšího jazyka dle potřeb. Tam,kde je jazyk hostitelské země angličtina, musí být stanoveny nejméně dva další jazyky při GS a nejméně jeden jazyk při mezinárodních konferencích určené EC s přihlédnutím k potřebám schůze. Pracovním jazykem pro písemný styk nemající charakter shromáždění a mezinárodních konferencí bude angličtina.
Článek 2 – Úkoly
Tato Asociace vznikla proto, aby napomáhala rozvoji divadla pro děti a mládež na nejvyšší umělecké úrovni. Její cíle jsou:
1. Práce za práva dětí na umělecké zkušenosti vytvořená speciálně pro ně.
2. Práce pro ocenění divadla pro děti a mládež.
3. Usilovat o zlepšení podmínek pro práci divadel pro děti a mládež na celém světě.
4. Zlepšení obecného povědomí o divadle pro děti a mládež na celém světě.
5. Dát lidem pracujícím v divadle pro děti a mládež možnost získat a vyměňovat si zkušenosti /jednotlivé země a kultury/, a tím obohacovat divadlo pro děti a mládež ve své vlastní zemi.
6. Napomáhat formování center Assitej ve všech zemích. Tato národní centra budou sjednocovat všechna divadla, organizace a lidi zainteresované na divadle pro děti a mládež.
Článek 3 – Realizace cílů asociace
Způsoby, jakými dosahuje ASSITEJ svých cílů jsou:
1. Organizuje a účastní se na organizaci mezinárodních kongresů, konferencí, festivalů, studijních kursů, výstav a jiných aktivit.
2. Podporuje kontakty a výměnu zkušeností mezi jednotl.zeměmi.
3. Napomáhá k překladům a výměně her, textů a jiných literárních materiálů, které se zabývají divadlem pro děti a mládež.
4. Shromažďuje materiály a dokumentaci divadla pro děti.
5. Podporuje divadlo pro děti a mládež prostřednictvím tisku, filmu, rozhlasu, televize, záznamy a dalšími způsoby.
6. Spolupracuje s ostatními mezinárodními organizacemi dle jejich zájmu.
7. Představuje a podporuje dle svého dobrého uvážení návrhy učiněné centry v kompetenci národních a mezinárodních autorit pro podporu divadelní práce pro děti a mládež.

HLAVA II

Článek 4 – Členství
Členy Asociace jsou národní střediska, zastupující divadla pro děti a mládež ve své zemi. Žádnému divadlu, organizaci nebo jednotlivci nemůže být členství zamítnuto z důvodů rasových, náboženských nebo politického přesvědčení. Členství v mezinárodní asociaci je možné pro následující kategorie národních středisek:
1.Profesionální kolektivy dospělých herců hrajících pro děti a mládež nebo profesionální divadelní umělce pracující v divadle pro děti a mládež. Profesionální chápeme jako div.společnosti nebo jednotlivce, kteří hlavní část svého profesionálního života věnují divadlu pro děti a mládež.
2.Ochotnické soubory dospělých herců, lidové divadelní soubory hrající pro děti a mládež.
3.Instituce, organizace nebo jednotlivci,pokud se aktivně podílejí nebo napomáhají činnosti divadel pro děti a mládež.
4.Přispívající organizace: Instituce, asociace nebo osoby, které se zajímají o činnost divadla pro děti a mládež.
Aby se národní střediska mohla stát plnoprávnými členy Asociace, musí mít nejméně 3 členy, jak je definováno v bodě l nebo 5 členů, z nichž alespoň 2 členové odpovídají definici bodu l a 3 členy, odpovídající definici bodu 2. Ostatní střediska, která mají méně než 2 členy, odpovídající definici bodu l nebo méně než 5 členů, se členy stanovenými v bodě l a 3 členy, definované v bodě 2 nebo jen členy jak stanoveno v bodech 3 a 4 jsou dopisujícími členy.
Článek 5 – Práva a povinnosti
1.Řádní členové mají právo účastnit se činností, uvedených v článku 3, předkládat své návrhy na ústavních shromážděních, být voleni a hlasovat v souladu v pravidly, uvedenými v článku 9.
2.Dopisující členové mají právo předkládat své návrhy na ústavních shromážděních a hlasovat, ale nemají právo být voleni na ústavních shromážděních.
3.Všichni členové jsou povinni napomáhat dosažení cílů stanovených Asociací,dodržovat stanovy, platit členské příspěvky, informovat GS o aktivitě svého centra, jmenovat odpovědného dopisovatele střediska a uvést trvalou adresu národního střediska.
Článek 6 – Příjímání ,Vystoupení,Vyloučení
1. Členské přihlášky musí být písemně zaslány generálnímu tajemníkovi.
2. Každý člen, který si přeje vystoupit, musí o tom zpravit písemně generálního tajemníka. Vystoupení vstupuje v platnost od l.ledna následujícího roku.
3. Výkonný výbor má právo většinou 2/3 hlasů rozhodnout o zamítnutí nebo vyloučení kteréhokoli člena,pokud se jeho činnost ocitla v rozporu se základními cíli této asociace nebo pokud dojde k opakovanému neplnění povinností, vyplývajících z článku 5.
4. Každý člen, který byl zamítnut nebo vyloučen, má právo se odvolat k Valnému shromáždění.

HLAVA III

Článek 7 – Finanční prostředky
1.Finanční prostředky Asociace tvoří členské příspěvky a také peněžní dary, přijaté Valným shromážděním.
2.Finanční rok Asociace trvá od l. ledna do 31. prosince.
3.Členské příspěvky, jejichž výši určuje Valné shromáždění, se platí každoročně nejpozději do l.ledna na adresu pokladníka. Centra, která neuhradí členské příspěvky do 6 měsíců ztrácejí právo volit na Valném shromáždění.

HLAVA IV

Článek 8 – Struktura Řídícími orgány Asociace jsou:
1. Valné shromáždění
2. Výkonný výbor
3. Byro
Článek 9 – Funkce Valného shromáždění
1.Valné shromáždění se skládá z delegací všech Národních středisek.
2.Každá národní delegace má nejvýše 3 hlasy. Dopisující členové mají l hlas.
3.Hlasování na základě plné moci se připouští. Národní delegace může být pověřena plnou mocí pouze jednoho dalšího národního střediska.
4.Valné shromáždění se musí scházet nejméně jednou za tři roky, a bude svoláno na pokyn prezidenta nejméně šest měsíců předem. Valné shromáždění obvykle stanoví samo místo konání příštího Valného shromáždění – ale pokud by se v této otázce nemohlo rozhodnout nebo v případě nutnosti změnit místo konání, rozhodnutí může výt přenecháno Výkonnému výboru.
5.Mimořádné zasedání Valného shromáždění v případě krajní nutnosti musí být svoláno generálním tajmníkem 3 měsíce předem na základě písemně zdůvodněného požadavku od 2/3 členů Asociace nebo z iniciativy Byra Výkonného výboru.
6.Valné shromáždění kontroluje plnění Stanov Asociace a rozhoduje o potřebných změnách nebo doplňcích. Jestliže si kterýkoli člen přeje změnu Stanov,musí o tom písemně uvědomit generálního tajemníka nejpozději do 3 měsíců před zasedáním Valného shromáždění. Rozhodnutí o provedení změn v textu Stanov, musí být přijato většinou 2/3 hlasů.
7.Valné shromáždění určuje hlavní směry činnosti Asociace.
8.Výkonný výbor předkládá Valnému shromáždění ke schválení zprávy o činnosti a o stavu financí.
9.Prezident Asociace je předsedou Valného shromáždění. V případě nepřítomnosti všech vícepresidentů převezme jeho funkci jeden ze členů Výkonného výboru, které k tomu účelu Valné shromáždění zvolí.
l0.Všechna usnesení, pokud není uvedeno jinak, jsou přijímána prostou většinou hlasů. Pokud by při hlasování došlo k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
11.Valné shromáždění stanoví výši členských příspěvků a jiné finanční povinnosti, připadající na členy Asociace.
12.Zasedání Valného shromáždění se může konat pouze tehdy,jestliže generální tajemník obdrží písemné potvrzení nejméně od poloviny národních středisek, že se zúčastní, osobně nebo v plnomocném zastoupení. Toto rozhodnutí musí být zasláno generálnímu tajemníkovi nejméně 3 měsíce před konáním zasedání. Valné shromáždění se může usnášet jen pokud je přítomna nejméně polovina členů.
13.Valné shromáždění volí generálního sekretáře a pokladníka. Generální sekretář je volen první a předsedá volbě pokladníka a presidenta. – Kandidáti pro úřad gen.sekretáře a pokladníka budou oznámeni všem centrům tři měsíce před datem GS. – Jestliže centra nepředstaví kandidáta pro tento úřad, EC musí na poslední schůzi doporučit před valným shromážděním kandidáta. – GS bude volit členy EC z představitelů účast. zemí. Každá země může mít pouze l reprezentanta v EC. – Každé centrum zasílá GS jméno kandidáta 3 měsíce před termínem Valného shromáždění, aby všichni členové ASSITEJ mohli být vyrozuměni. – Členové EC volí prezidenta a vicepresidenta, který bude nominován na schůzi nové EC. – GS na doporučení EC může udělit titul čestného prezidenta a titul čestného člena za vyjímečné zásluhy o Asociaci. – Čestní členové mají poradní hlas, nemají však právo hlasovat a reprezentovat svou zemi.
14.Valné shromáždění rozhoduje o otázkách přijetí veškerých dotací.
15.Valné shromáždění na doporučení Výkonného výboru jmenuje dva profesionální revizory Asociace.
16.Valné shromáždění může hlasovat pouze o otázkách, které byly zařazeny na pořad jednání.
Článek l0 – Funkce výkonného výboru
1.Výkonný výbor sestává maximálně ze 17 členů, oprávněných hlasovat. Patří k nim: – prezident a tři vicepresidenti, zvolení Valným shromážděním – generální tajemník, jmenovaný Valným shromážděním – pokladník, jmenovaný Valným shromážděním
2. V případě úmrtí nebo rezignace jednoho z členů by měl Výkonný výbor povolit národnímu středisku, jež člena nominovalo, aby určilo zástupce pro zbývající období jeho mandátu, s výjimkou případu prezidenta, který by měl být nahrazen jedním z více- presidentů a v případě víceprezidentů, kdy Výkonný výbor může buď ponechat funkci neobsazenu nebo, bude-li to považovat za nutné, zvolit náhradu ze svých vlastních členů.
3. Výkonný výbor má právo kooptovat až další 2 členy. Má také právo jmenovat poradce.
4. Každý člen, který se nemůže zúčastnit zasedání Výkonného výboru může být nahražen jedině trvalým zástupcem, jmenovaným jeho střediskem na dobu trvání jeho mandátu. Generální tajemník musí být vyrozuměn o jménu zástupce co možná nejdříve po Valném shromáždění.
5. Zasedání Výkonného výboru se může konat jen v tom případě, oznámí-li nejméně jedna polovina jeho členů písemně Sekretariátu,svůj záměr zúčastnit se zasedání osobně nebo prostřednictvím zástupce svého národního střediska. Přítomnost poloviny členů zajišťuje quorum.
6. Výkonný výbor se schází nejméně jednou za rok:výbor rozhodne většinou hlasů o nutnosti svolat dodatečné zasedání a určí místa a termíny jejich konání. Výbor musí být svolán 3 měsíce předem. Zasedání jsou svolávána generálním tajemníkem na pokyn prezidenta.
7. Ukáže-li se,že není možné svolat zvláštní zasedání, má Výkonný výbor právo rozhodovat o neodkladných otázkách pomocí korespondence.V takovém případě gen.tajemník v dohodě s presidentem zašle každému členovi Výkonného výboru dotazník, který musí být písemně zodpovězen. Rozhodnutí tohoto druhu se přijímají většinou 2/3 hlasů. Na následujícím zasedání podléhají veškerá takováto rozhodnutí ratifikaci. Odpovědi se zařazují do archivů Asociace s tím, že členové Valného shromáždění je mohli kdykoli přezkoumat.
8. Každému členovi Výkonného výboru přísluší jeden hlas, kterého může použít buď osobně nebo prostřednictvím svého stálého zástupce.
9. President Asociace také předsedá Výkonnému výboru. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje jeden z vícepresidentů a v případě, že všichni víceprezidenti jsou nepřítomni je zastoupen předsdou, který byl zvolen Výkonným výborem pouze pro tento případ.
l0.Všechna rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů, kromě rozhodnutí přijatých korespondencí, nebo těch, jichž se týká článek 6, bod 3.
11.Na zasedáních Výkonného výboru má předsedající právo hlasovat svým jménem, jakožto člen výboru. Nemůže-li být dosaženo většiny hlasů tímto způsobem, předseda má právo druhého hlasu, aby bylo dosaženo rozhodnutí o sporném bodu.
12.Výkonný výbor předkládá Valnému shromáždění k posouzení plán činnosti Asociace. Řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními Valného shromáždění a realizuje rozhodnutí, přijatá Valným shromážděním. Výkonný výbor působí v období mezi dvěma zasedáními Valného shromáždění, tj. asi po tři roky a jeho členové jsou volitelní pro další období.
13.Výkonný výbor schvaluje nebo zamítá přihlášky ke členství v Asociaci, adresované generálnímu tajemníkovi. V případě zamítnutí lze přihlášku předložit k projednání následující schůzi Valného shromáždění.
14.Výkonný výbor disponuje finančními prostředky Asociace v souladu s programem, který stanovilo Valné shromáždění.
15.Výkonný výbor pověřuje pokladníka správou finačních fondů Asociace, přípravou rozpočtu a zpracováním vyúčtování. Zpráva o finanční situaci Asociace musí být každé tři roky revidována dvěma profesionálními revizory, které jmenuje Valné shromáždění na doporučení Výkonného výboru /článek 9, bod 15/.
16.Výkonný výbor může projevovat iniciativu při jednáních o otázkách, které Valné shromáždění nepředpokládalo, pokud jsou v souladu s cíli a charakterem činnosti Asociace, a za předpokladu, že Výkonný výbor využije první příležitosti, aby informoval o těchto záležitostech Valné shromáždění.
Článek 11 – Byro
Byro Asociace je voleno na dobu kolem 3 let. Členové byra jsou:
– prezident, volený
– vicepresidenti, volení
– generální tajemník, jmenovaný
– pokladník, jmenovaný
l.Členové Byra jsou pověřeni plnit program činnosti Asociace a předkládat zprávy o své činnosti Výkonnému výboru.
2.Pokud je třeba řešit neodkladné otázky, které nebyly Výkonným výborem předvídány, je Byro zmocněno přijímat samostatná rozhodnutí, o kterých informuje Výkonný výbor na jeho nejbližším zasedání.
3.Byro může jmenovat dva poradce pro období svého mandátu.Poradci se mohou během svého mandátu zúčastnit zasedání Výkonného výboru bez hlasovacího práva. Byro může také pozvat na zasedání odborníky, aby poskytli rady ve specifických otázkách. Tito odborníci se mohou na pozvání zúčastnit zasedání Výkonného výboru bez hlasovacího práva.

HLAVA V

Článek 12 – Doba trvání činnosti asociace
1. Tato Asociace se zřizuje na dobu neomezenou.
2. Asociace přestane existovat, jestliže se z jakéhokoli důvodu na tom usnesou nejméně 3/4 členů Asociace /národních středisek Asociace/, počtem hlasů, kterými konsekventně disponují,a oznámí generálnímu tajemníkovi písemně, že si přejí Asociaci rozpustit. V takovém případě je Výkonný výbor zmocněn vyhlásit Asociaci za zrušenou. Veškeré zbylé fondy se předají mezinárodním organizacím, které sledují obdobné cíle.
Článek 13 – Způsob přijetí Stanov
Tyto stanovy vstupují v platnost od okamžiku jejich schválení ústavodárným Valným shromážděním, složeným z delegací všech zainteresovaných zemí, které bylo za tím účelem svoláno. Od této chvíle může Asociace přijímat za členy národní střediska jež zaslala své přihlášky ke vstupu do Asociace na adresu generálního tajemníka.