Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež

International Association of Theatre for Children and Young People Association

Association Internationale du Theatre pour l´Enfance et la Jeunesse

ASSITEJ

Zpráva o činnosti Českého střediska ASSITEJ v roce 2005

Výbor Českého střediska ASSITEJ pracoval ve složení: Luděk Horký, Markéta Hoskovcová, Vladimír Hulec (předseda), Zuzana Jindrová, Anna Lošťáková, Zoja Mikotová, Saša Rychecký. Během roku se sešel k 5 společným schůzím.

Pod vedením výboru středisko průběžně pracovalo na mapování kvalitní práce v oblasti divadla pro děti a mládež a informování o ní, na vytvoření databáze kvalitních divadelních textů pro děti a mládež. Průběžně doplňovalo a aktualizovalo českou i anglickou mutaci webových stránek.

Dne 20.3.2005 středisko oslavilo již popáté Světový den divadla pro děti a mládež. (viz samostatná zpráva) a především k této příležitosti uspořádalo – za spolupořadatelství hlavního města Prahy, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Klubu Mlejn – již 5. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběhla ve dnech 19.-22.3.2005 v Praze (viz samostatná zpráva). Výbor střediska – u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež – udělil již počtvrté Cenu ASSITEJ. Její držitelkou se stala Prof. Mgr. Zoja MIKOTOVÁ, vedoucí Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící JAMU Brno za soustavnou autorskou, režijní a organizační práci v oblasti divadla pro děti a mládež. Z. Mikotová je zakladatelkou a vůdčím duchem Ateliéru dramatické výchovy neslyšících JAMU Brno, kde připravuje mladé lidi se sluchovým postižením k plnohodnotnému zapojení do dalšího života s vysokoškolským vzděláním. Především ale s nimi (i po ukončení vysoké školy) připravuje umělecky velmi výrazné inscenace zaměřené na integraci neslyšících a slyšících lidí – dětí především.

V roce 2005 se uskutečnila pouze 1 cesta delegáta ASSITEJ do zahraničí – cesta předsedy střediska Vladimíra Hulce na Kongres ASSITEJ do kanadského Montrealu. V. Hulec se zúčastnil především jednání Valného shromáždění ASSITEJ, jež bylo zakončeno volbami do vrcholných orgánů organizace, volbou prezidenta a volbou příštího pořadatele kongresu (australské Adelaide) a dále souběžně probíhajících odborných seminářů. V. Hulec byl zvolen revizorem hospodaření ASSITEJ Int.

Středisko započalo s přípravou mezinárodního semináře při PQ 07 .

Zahraničním návštěvníkům střediska byly poskytnuty informace o souborech, inscenacích, festivalech dle jejich žádostí a zájmu a byly jim zajištěny vstupenky do divadel. Členové střediska byli průběžně informováni o konaných zahraničních přehlídkách, seminářích, konferencích a workshopech. Středisko, pokud o to bylo požádáno zahraničními partnery, doporučovalo soubory, jednotlivá představení nebo odborníky k možné účasti na zahraničních akcích (festivalech, seminářích, workshopech).